7.Yargı Paketinin Kabul Edilmesiyle Birlikte Hangi Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğa Başvuru Zorunlu Hale Getirildi?

Aşağıdaki uyuşmazlıklarda 1.9.2023 tarihinden itibaren dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline gelmiştir.

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, (Kira bedelinin tespiti davası, Kira sözleşmesine dair her türlü fesih ve tahliye ile her türlü alacak ve tazminat davaları )

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,

Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar,

Ticari ve iş uyuşmazlıklarıyla ilgili Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları,

Dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz. Kanun geriye yürümemektedir.

Gayrimenkulün Devri veya Üzerinde  Sınırlı Ayni Hak Kurulması İhtiyari Arabuluculuk Kapsamına Alınmıştır.

Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar 1.9.2023 tarihinden itibaren  ihtiyari arabuluculuğa elverişli hale gelecektir.

Bu kapsamda tarafların yazılı olarak kararlaştırması ve arabulucunun bu kararı tutanak altına alması halinde arabulucunun talebiyle, arabuluculuk süreciyle sınırlı olmak ve konulduğu tarihten itibaren üç ayı geçmemek üzere tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair tapu siciline şerh verilebilecektir. Bu şerh, tarafların anlaşamaması veya tarafların şerhin kaldırılması konusunda anlaşması halinde arabulucunun talebiyle, üç aylık sürenin sonunda ise kendiliğinden kaldıracaktır.

Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşması halinde anlaşma belgesi, taşınmazın devri veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasıyla ilgili olarak kanunlarda yer alan usul ve esaslar gözetilmek suretiyle düzenlenecektir.

Anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerhin alınması zorunlu olup bu şerh taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinden alınacaktır. Mahkeme yapacağı incelemede anlaşma içeriğini denetleyecek ve  gerektiğinde duruşma açabilecektir.

 

 

Av.Meryem KILIÇ

Av.Yalçın TORUN 

Av.Semih Ali GÜLER

 

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92

 

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir