Avukatlık Ücretlerinin İdare Tarafından Ödenmesi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin  Bazı Suçlardan Dolayı Adli Kovuşturmaya Uğraması Durumunda Avukatlık Ücretleri İdare Tarafından Ödeniyor

→   03.08.2019 tarihli RG’de yayımlanan «J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik» gereğince;

→   Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin görevini ifa ederken işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle sanık durumuna düşmesi halinde olayın niteliği ve kusur derecesine göre sanık personelin vekalet vermiş olduğu avukatın  ücreti   idare tarafından karşılanmaktadır.

→   Jandarma Personelinin karakol, karakol nöbetçisi, devriye, sevk ve nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunması ile kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirilen ya da önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu, istihbari ve adli görev ile hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya bu görevlerinden dolayı, karargâh personeli dâhil sanık durumuna düşmesi durumunda avukatlık ücreti ödenmektedir.

→   Personel hakkında iddianamenin kabul edilerek kovuşturma evresine geçilmiş olması, personelin, isnat edilen suçla ilgili olarak bir avukata usulüne uygun vekâletname vermiş bulunması, usule uygun olarak başvuru yapması ve  olayın niteliği ve kusur derecesine göre sanık personelin durumunun bu Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilerek uygun görülmesi gerekmektedir.

İdarece Avukatlık Ücreti Ödenmeyen Suçlar (Yönetmelik Md.5,f.2)

→   3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar,

→   5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamındaki suçlar,

→   3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar,

→   5237 sayılı TCK’da tanımlanan bazı suçlar,

Ø   İkinci Kitap Birinci Kısım

 • Soykırım (Md.76),
 • İnsanlığa Karşı Suçlar (Md.77),
 • Göçmen Kaçakçılığı (Md.79),
 • İnsan Ticareti Suçları (Md.80)

Ø   Üçüncü Kısım Üçüncü Bölüm

 • Zehirli madde katma (Md.185),
 • Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti (Md.186),
 • Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma (Md.187),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (Md.188),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (Md.190),
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak (Md.191),
 • Zehirli madde imal ve ticareti (Md.193),
 • Sağlık için tehlikeli madde temini (Md.194),
 • Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma (Md.195),
 • Usulsüz ölü gömülmesi (Md.196),

Ø   Dördüncü Bölüm

 • Parada sahtecilik (Md.197),
 • Kıymetli damgada sahtecilik (Md.199),
 • Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar (Md.200),
 • Mühürde sahtecilik (Md.202),
 • Mühür bozma (Md.203),
 • Resmi belgede sahtecilik (Md.204),
 • Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (Md.205),
 • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (Md.206),
 • Özel belgede sahtecilik (Md.207),
 • Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (Md.208),
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması (Md.209),

Ø   Beşinci Bölüm

 • Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (Md.213),
 • Suç işlemeye tahrik (Md.214),
 • Suçu ve suçluyu övme (Md.215),
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (Md.216),
 • Kanunlara uymamaya tahrik (Md.217),
 • Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma (Md.219),
 • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (Md.220),

Ø   Yedinci Bölüm

 • Hayasızca hareketler (Md.225),
 • Müstehcenlik (Md.226),
 • Fuhuş (Md.227),
 • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (Md.228),
 • Dilencilik (Md.229),

Ø   Dokuzuncu Bölüm

 • İhaleye fesat karıştırma (Md.235),
 • Edimin ifasına fesat karıştırma (Md.236),
 • Fiyatları etkileme (Md.237),
 • Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma (Md.238),
 • Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (Md.239),
 • Mal veya hizmet satımından kaçınma (Md.240),
 • Tefecilik(Md.2241),

Ø   Dördüncü Kısımda tanımlanan suçlar

(denetim görevini ihmal, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması, görevi kötüye kullanma, kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf, gizliliğin ihlali, ses veya görüntülerin kayda alınması, muhafaza görevini kötüye kullanma, muhafızın görevini kötüye kullanması suçları hariç),

Ø   Kaçakçılık, hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlar ile hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi suçlarından sanık olan personelin avukatlık ücreti ödenmez.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir