Yazı

Aile Konutu Nedir ?  Eşlerin Aile Konutu Üzerindeki Hakları Ve Açabileceği Davalar Nelerdir ?

Aile konutu eşlerin ortak yaşantılarının en önemli malvarlığı değerlerinden biridir. Kişilerin konut ile olan bağlılıkları tüm hukuk sistemlerinde yasal anlamda koruma altına alınmıştır. Sadece eşlerden birinin mülkiyetinde olsa bile, aile bireylerinin aile konutu üzerinde birlikte zilyetlikleri söz konusu olmakta, yani aile konutu tüm aile bireylerince kullanılmaktadır.

Yazı

Boşanma Davalarına İlişkin Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi

BOŞANMA DAVALARINA İLİŞKİN MAHKEME KARARLARININ TANIMA VE TENFİZİ 2018 verilerine göre evlenmelere bakıldığında; yabancı kadınla evlenme oranı %4,1’dir( 22 bin 743 gelin yabancıdır). Özellikle Alman, Azeri ve Suriyeli kadınlarla çok sık evlilik yapılmıştır. Yabancı erkeklerle evlenme oranı ise %0,7’dir(4 bin 119 damat yabancıdır).Özellikle Alman, Suriyeli ve Avusturyalı erkeklerle evlilik yapılmıştır.Dolayısıyla yabancılarla yapılan evliliklerin boşanma ile...

Yazı

Eşlerden Birinin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması

EŞLERDEN BİRİNİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI Türk Medeni kanunu evlilik birliğinin korunması amacıyla, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak için eşlerden birinin talebi ile diğer eşin tasarruf yetkisinin hakim kararıyla sınırlandırabileceğini öngörmüştür.Bu önlem, boşanma davasına bağlı olarak talep edilen bir önlem değildir. Zira bu önlemde esas amaç evlilik...

Yazı

Evlilik Sürecinde Uygulanan Mal Rejimi ile Boşanma, Ölüm vb. Nedenlerle Mal Rejiminin Tasfiyesi Sonrasında Eşlere Düşecek Paylar

EVLİLİK SÜRECİNDE UYGULANAN MAL REJİMİ İLE BOŞANMA ÖLÜM VB.NEDENLERLE MAL REJİMİNİN TASFİYESİ SONRASINDA EŞLERE DÜŞECEK PAYLAR Mal Rejimleri – Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Aile hukukumuzda edinilmiş mallara katılma, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ortaklığı rejimleri olmak üzere üç ayrı mal rejimi bulunmaktadır. Eşler sözleşme ile istedikleri mal rejimini seçebilirler. Evlilikte eşler ayrı bir mal rejimi sözleşmesi...

Yazı

Türk Hukukunda Boşanma ve Sebepleri

TÜRK HUKUKUNDA BOŞANMA VE SEBEPLERİ Boşanma davası eşlerden birinin, evlilik birliğini sonlandırmak amacıyla diğer eşe karşıaçtığı davayı ifade eder. Günümüzde genç veya yaşlı fark etmeksizin her yaş grubunda boşanma davası sayısında büyük bir artış yaşanmaktadır. TÜİK verilerine göre son 10 yılda boşanma davaları %28 artış göstermiştir. Dolayısıyla son dönemlerde eşlerin sık sık başvurduğu boşanma davasında,...

Yazı

Velayetin Düzenlenmesi

VELAYETİN DÜZENLENMESİ Türk hukukunda kural olarak ortak velayet kabul edilmiş yani eşler 18 yaşından küçük çocuklarının haklarını ve üstün menfaatini, gönüllülük esasına uygun olarak birlikte ve eşit şekilde korumakla yükümlüdür. Dolayısıyla bu yazımızda velayet hakkına, velayet hakkının kapsamına, velayetin düzenlenmesine(velayetin kaldırılmasına vevelayetin değiştirilmesine) yer verilecektir. A. VELAYET HAKKI TMK Madde 336’da “Evlilik devam ettiği sürece...

Yazı

Yasal Mal Rejimi ve Tasfiyesi

YASAL MAL REJİMİ VE TASFİYESİ A.YASAL MAL REJİMİ 01/01/2002’den Önceki Durum 17.02.1926’da kabul edilen ve 01.01.2002’ye kadar yürürlükte kabul edilen Kanunu Medenide eşler arasında mal ayrılığı rejimi kabul edilmişti. Bu kanunun 146.Maddesi “Karı koca, mallarının idaresi hakkında hangi usulü kabul etmiş olursa olsun boşanma vukuunda her biri kendi şahsi emvalini geri alır.” hükmünü haizdi. Buna...

Yazı

Ziynet Alacağı Davası

ZİYNET ALACAĞI DAVASI A.KAVRAM Ziynet alacağı davasının amacı düğünde takılan ziynet eşyalarının kime ait olacağının tespiti ve kendisine ait olmayan ziynet eşyasını iktisap eden eşten iadesini sağlamaktır. Bu dava boşanma davasının eki niteliğinde olmayıp boşanma davası olmaksızın da eşler arasında ortaya çıkan ziynet alacaklarına ilişkin olarak evlilik birliği devam ederken de açılabilmektedir. Bu dava ziynet...