Yazı

Hukuka Aykırı Delil Ve Disiplin Cezaları

Hukuka Aykırı Delil Ve Disiplin Cezaları a. GenelDisiplin soruşturması kapsamında hukuka aykırı delile dayanarak disiplin yaptırımıuygulanması durumunda , yaptırım/disiplin cezası sebep yönünden hukuka aykırıdır.Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 2013/749 numaralı kararına göre;: askeri personelintelefon görüşmelerine ilişkin ses kayıtlarının internet ortamında yayımlanmasıneticesinde disiplin yaptırımı ile TSK’dan çıkarılmıştır. AYİM yukarıdaki kararında , sözkonusu ses kayıtlarının hukuka aykırı bir...

Yazı

İdarenin Eylem ve İşlemlerinden Kaynaklanan Tazminat Davaları

İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI İdare hukuku ilkelerine ve T.C.Anayasasının 125 inci maddesine göre; idare kendieylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür. Bu suretle idareninsorumluluğu Anayasa prensibi olarak kabul edilmiştir. İdarenin sorumluluğunun hangiesaslara göre belirleneceği Anayasada belirtilmemiş olup bu meselenin halli doktrinve yargı kararlarına bırakılmıştır. Bugün idarenin sorumluluğu hizmet kusuru veyakusursuz sorumluluk ilkelerine...

Yazı

Vazife Malullüğü Hakları

VAZİFE MALÜLLÜĞÜ HAKLARI ➢ Vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri ile ilgili meydana gelen olaylarneticesinde çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacakşekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespitedilen sigortalıya vazife malulü denir. Hakları aşağıdadır.➢ SGK tarafından aylık bağlanır.➢ 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkında kanun kapsamındaise nakdi tazminat alır ve...

Yazı

Yaralanan ve Sakat Kalan Asker Personelin Hakları

YARALANAN VE SAKAT KALAN ASKER PERSONELİN HAKLARI Yaralanma. geçici işgücü kaybını, sakatlanma ise vücutta meydana gelenfonksiyon kaybını ifade etmektedir. Her iki durumun da sağlık raporu ile tespitedilmesi gerekir. VAZİFE DIŞINDA YARALANAN/SAKATLANAN PERSONELE SAĞLANANHAKLAREn az 10 yıldır sigortalı olmak ve 1800 gün prim yatırmış olmak ( başkasınınbakımına muhtaç olmak durumu için 5 yıl ve 990 gün...

Yazı

Yüz Kızartıcı Suçların Devlet Memurlarının, Kolluk Görevlilerinin ve Asker Personelin Meslek Hayatına Etkisi

YÜZ KIZARTICI SUÇLARIN DEVLET MEMURLARININ, KOLLUK GÖREVLİLERİNİN VEASKER PERSONELİN MESLEK HAYATINA ETKİSİ Bir kamu görevlisi yüz kızartıcı suç kavramına dahil olabilecek suçlardan birinedeniyle yargılandığında ve mahkumiyet kararı verildiğinde bu ceza meslekhayatında da sonuç doğurmakta ve kimi zaman mesleğine de son verilmektedir.Dolayısıyla bu suçlardan dolayı haklarında “mahkumiyet” ya da “hükmünaçıklanmasının geri bırakılması” kararı verilmesinin meslek grupları...

Yazı

Geçici Görevlendirme ve İl İçi Atamalar

BU MAKALEDE KOMUTANLIK TASARRUFUYLA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNİNHANGİ ŞARTLAR ALTINDA HUKUKA AYKIRI OLABİLECEĞİ VE İL İÇİATAMALARIN HANGİ DURUMLARDA HUKUKA AYKIRI OLABİLECEĞİKONULARI ELE ALINACAKTIR. KOMUTANLIK TASARRUFUYLA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNİN HUKUKA AYKIRI OLMASI VE MAHKEMECE İPTALİ A. İÇTİHAT ÖZETLERİ ÖRNEKLERİ1 – ÖZETİ:Zorlayıcı bir nedene dayalı çok kısa bir süreye ilişkin haller ile ek görevdurumu müstesna olmak üzere; bir subayın atandırıldığı...

Yazı

Jandarma Personeli Hakkında Mülki Görevler ve Adli Görevler Kapsamında Soruşturma Açılabilmesi İçin Gerekli Şartlar

JANDARMA PERSONELİ HAKKINDA MÜLKİ GÖREVLER VE ADLİ GÖREVLERKAPSAMINDA SORUŞTURMA AÇILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR KONUYA İLİŞKİN MEVZUATa. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması HakkındaKanun Kapsamındaki düzenlemelerMadde 2 – Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idareesaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleriifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri...

Yazı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin görevini ifa ederkenişlediği iddia edilen suçlar nedeniyle sanık durumuna düşmesi halinde olayın niteliği vekusur derecesine göre sanık personelin vekalet vermiş olduğu avukatın ücreti idaretarafından karşılanmaktadır. Jandarma Personelinin karakol, karakol nöbetçisi, devriye,...

Yazı

Jandarmalar için Sıralı Hizmet Garnizonlarına Yapılacak Atamaların Genel İlkeleri

Jandarmalar için Sıralı Hizmet Garnizonlarına yapılacak atamaların genel ilkeleri1: Sıralı Hizmet Garnizonlarının hangi garnizonlar olduğu Atama Yönergesinde (JGY52-12)’de belirlenmiştir. Dört ve beşinci derece garnizonlardır. Yönergede hergarnizon için garnizon hizmet süresi ayrı ayrı belirlenmiştir. Personelin isteği üzerine yapılan temditten dolayı sıralı hizmet garnizonlarındageçirilen fazla süre, sıralı hizmet garnizon hizmet süresinin hesabında dikkatealınmaz.3 Subay ve astsubaylardan 31...

Yazı

Kamu Zararının Tahsili ve Kamu Zararınnda Yargı Yolu

KAMU ZARARININ TAHSİLİ VE KAMU ZARARINDA YARGI YOLU A.KAMU ZARARI KAVRAMIKamu zararı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 71’inci maddesinde “Kamuzararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuataaykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veyaeksilmeye neden olunmasıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Yine Kamu Mali Yönetimi veKontrol Kanunu’nun 71. maddesine dayanılarak çıkarılan Kamu Zararlarının...

  • 1
  • 2