Disiplin Hukukunun Genel İlkeleri

 • Kanunilik İlkesi (Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz)
 • Masumiyet Karinesi (Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. (Anayasa Md.38.4))
 • Eşitlik İlkesi (Rütbesi, statüsü, sınıf ve branşı vb. kişisel durumları sebebiyle, aynı disiplinsizlik fiilini işleyen kişilere farklı ceza uygulaması yapılamaz. [Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. (Anayasa Md.10.5)])
 • Suç ve Cezalar Arasında Adil Bir Dengenin Bulunması İlkesi (Ölçülülük İlkesi)
 • Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılamaz İlkesi
 • Aynı Disiplinsizlik Fiilinden Dolayı Çifte Cezalandırma Yasağı
 • Disiplin Soruşturmasının, Adli Soruşturma veya Kovuşturmadan Bağımsızlığı İlkesi
 • Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi
 • Lehe Olan Kanun Hükmünün Derhal Uygulanması İlkesi,
 • Aleyhe Olan Hükmün Geçmişe Dönük Uygulanmaması İlkesi
 • Disiplin Soruşturmasının Gizliliği İlkesi
 • Disiplin Soruşturması Sırasında Kişilerin Mahremiyet ve Özel Hayatın Gizliliği Hakkının Korunması İlkesi
 • Disiplin Soruşturmacısının, Soruşturulan Personelin Dengi veya Üstü Olması İlkesi
 • Disiplin Soruşturmasında Resen Araştırma İlkesi
 • Disiplin Soruşturmasında Soruşturulan Personelin Talep Ettiği Delillerin de Toplanması İlkesi
 • Susma Hakkı
 • Savunma Hakkı Tanınmadan Ceza Verilemez İlkesi
 • Disiplin Soruşturması Yapılmadan Ceza Verilemez İlkesi
 • Müdafiden Faydalanabilme Hakkı
 • Savunma Hakkı Kullanılırken Suçlamanın İçeriğinin Hakkında Soruşturma Yapılan Kamu Görevlisine Bildirilmesi İlkesi
 • Disiplin Soruşturmasında Adil Yargılanma Hakkı
 • Cezalandırmada ve Takdir Yetkisinin Kullanılmasında Tarafsızlık İlkesi
 • Cezaların Şahsiliği İlkesi
 • Hukuka Aykırı Elde Edilen Delillerle Disiplin Cezası Verilemeyeceği İlkesi
 • Delil Serbestisi İlkesi
 • Meslekten ve Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezalarının Son Çare Olarak Verilmesi İlkesi
 • Disiplin Cezalarının Mobbing Aracı Olarak Kullanılamayacağı İlkesi
 • Disiplin Ceza Kararlarının Gerekçeli Olması ilkesi
 • Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yollarının Gösterilmesi İlkesi.
 • Disiplin Cezalarına Karşı Yargı Yolunun Açıklığı İlkesi
 • Disiplin Cezalarına karşı İtiraz Yolunun Açıklığı İlkesi
 • İtiraz Üzerine Önceki Cezadan Daha Ağır Ceza Verilemez İlkesi
 • Farklı ve Yeni Delil Elde Edilmedikçe Yeniden Soruşturma Açılma Yasağı
 • Disiplin Cezalarının Kesinleştikten Sonra İnfaz Edilebilmesi İlkesi.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir