TERCİH DIŞI YERLERE ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ MÜMKÜN MÜDÜR?

 1.Atama işlemi idari bir işlem olup, hukuka aykırı idari işlemlerin iptali için idari yargıda iptal davası açılabilir. 30 Mayıs 20203 tarihinde jandarma personeli genel atamaya tabi tutulmuştur. Jandarma Genel Komutanı, Genel Komutan Yardımcıları, generaller, bölge ve il jandarma komutanları dışında kalan personel İçişleri bakanı tarafından valilik emrine atanmakta ve bunların istihdam yerleri, il içi yer değiştirmeleri vali tarafından yapılmaktadır. Sadece ihtisaslaşma gereği olarak özel eğitim görmüş personel nokta atamasına tabi tutulabilmektedir.

2.Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği’nin “Atamalarda dikkate alınacak esaslar” başlıklı 12. maddesine göre atamalarda personelin, mesleki gelişim durumu, kadro ihtiyaçları, hizmet bölgesinde hizmet süresi veya varsa zorunlu hizmet süresi, terfi durumu, branş ve/veya ihtisasları, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları veya bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin hayati önemi haiz sağlık durumları, varsa puanlama sistemi, personelin atanma isteğinde belirttiği yerler, asayiş, idari ve zaruri sebepler dikkate alınarak atamalar yapılacaktır.

3.İdari yargıya başvuran personel lehine İdare mahkemesince verilen örnek iptal kararlarından bazılarının özetleri aşağıdadır;

İdare mahkemesi kararlarında ‘’Hizmet Bölgesi hizmet süresini dolduran davacının görev yerinden alınmasında idari ve zorunlu neden olmakla birlikte, hiç 1/a hizmet bölgesinde hizmet süresi bulunmayan davacının 4’üncü derecede hizmet bölgesine atanmasında, atama işlemleri hizmet bölgeleri arasında sıra ile yapılır ilkesine aykırı olup sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırıdır” kararı mevcuttur. “davacının ihtiyaç bulunan hizmet bölgesine ataması isteminin dikkate alınmayarak başka hizmet bölgesine atanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” kararı vermiştir.

Muhabere ihtisası sahibi olan davacının atanabileceği boş kadro bulunduğu gibi, kıstas fazlası da olmadığında, keza davacının ihtisas dışında bir kadroda çalışmasını zorunlu kılan idari asayiş ve zaruri nedenleri gösterir herhangi bir belge bulunmadığı bu durumda davacının ihtisas dışında bir kadroya atanmasının hukuka aykırı olduğu kararı verilmiştir.

Öğretmen sınıfına mensup ve fizik branşında bulunan davacının hakkında kamu davası açılması, amirlerince atama teklifinde bulunulması, neticesinde, davacının rütbesi, sınıfı, ve branşı dikkate alınmadan, aynı hizmet bölgesi içinde sınıfı öğretmen, branşı biyoloji ve rütbesi yüzbaşı olan bir göreve atanması hukuka aykırıdır.

Davacının tercih dışında çocuğunun nakline ve öğrenimine engel bir hizmet bölgesine atandırıldığı göz önüne alındığında davalı idarece takdir yetkisinin kişi yararı ile kamu yararı arasında denge gözetilmeksizin kullanılmış olması nedeniyle dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Av.Meryem KILIÇ

Av.Yalçın TORUN

Av.Semih Ali Güler

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92

 

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir