Kişisel Veri Niteliğindeki Adli Sicile Kaydedilen Veriler Nelerdir? Adli Sicil Kayıtlarına Kimler Erişebilir? Adli Sicil Kayıtlarına Güvenlik Soruşturmalarında Ulaşılabilir mi? Adli Sicil Kayıtları Nasıl Silinir?

Kişisel Veri Niteliğindeki Adli Sicile Kaydedilen Veriler Nelerdir? Adli Sicil Kayıtlarına Kimler Erişebilir? Adli Sicil Kayıtlarına Güvenlik Soruşturmalarında Ulaşılabilir mi? Adli Sicil Kayıtları Nasıl Silinir? 1.Adli Sicil (Sabıka Kaydı) Nedir? Halk arasında sabıka kaydı adıyla da bilinen adli sicil kaydı 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır. Kanunda kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine, mahkûmiyete…

005 Şubat 20245 Şubat 2024

Silahlı Çatışma Hukuku ve Temel Prensipleri

“Savaş” yerine genelde kullanılan kavram “silahlı çatışma”  kavramıdır.   II. Dünya Savaşının korkunç sonuçlarından sonra, bir daha insanlık camiasının böyle bir savaş yaşamaması için ortaya konulan Birleşmiş Milletler Antlaşmasının  2. maddesince bir devletin başka bir devlete karşı  silahlı güç kullanması, bireysel veya kolektif meşru müdafaa hakkı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi  kararları dışında yasaklanmıştır. Birleşmiş Milletler Antlaşmasının bu düzenlemesi karşısında  uluslararası alanda “savaş” kavramının kullanılmasından özellikle kaçınılmaktadır.

0514 Ekim 202314 Ekim 2023

Kanser Hastaları İçin Reçete Edilen İmmünoterapi İlaçları SGK Tarafından Karşılanmalıdır

Bazı kanser türlerinde kullanılan immünoterapi ilaç bedellerinin Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) düzenlenmediği için SGK tarafından ödenmediği bilinmektedir. Böyle durumlarda mahkemelere başvuruda bulunularak ödenen ilaç bedellerinin SGK’dan tahsili talep edilmektedir. Bedeli SGK tarafından karşılanmayan ilacın, hastalığın tedavisinde hayati öneme haiz ve kullanılmasının zorunlu olduğunun bilirkişi raporuyla tespit edildiği durumlarda, ilaç SUT kapsamında olmasa dahi veya bahse konu kanser/hastalık türü için kullanılması düzenlenmemiş olsa dahi, SGK tarafından bedelinin ödenmesi gerektiğine mahkemelerce hükmedilmektedir.

033 Ekim 202325 Nisan 2024

Kira Uyarlama Davası ve Arabuluculuk

Uyarlama davası sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan,  borçludan kaynaklanmayan,  olağan ve hesaba katılabilir nitelikte olmayan,  önceden tahmin edilemeyen ve öngörülemeyen değişen hal ve koşullara göre sözleşmedeki borçların yeniden uyarlanmasını hakimden istedikleri bir davadır.

032 Ekim 20232 Ekim 2023

Hükmün Açıklanmasının Geri  Bırakılması Düzenlemesinin Anayasa Mahkemesince İptalinin Sonuçları

Anayasa  Mahkemesi   01.06.2023  tarihinde 2022/120E ve  2023/107K sayılı Kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu 231/5 (5)  (6), (7), (8), (9), (10), (11) , (12) ve (13) numaralı fıkralarının iptaline, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. 

0327 Eylül 202328 Eylül 2023

Ceza Muhakemesi Hukukunda Özel Yargılama Usulleri

Ceza Usul Hukukumuzda genel hükümlere göre yargılamanın dışında  yargılamayı hızlandırmak için  iki ayrı özel yargılama usulü ihdas edilmiştir. Bunlar  “Seri Muhakeme Usulü” ve “Basit Yargılama”  usulleridir.

0326 Eylül 202329 Eylül 2023

Arabuluculuk Sistemi Kat Malikleri/Kiracı veya Site Sakinleri Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümünde Etkili Olabilecek mi?

Ülkemizde şehir ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı TUİK verilerine göre 2022 yılı için % 93.4 tür.  Şehir  ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusun büyük bölümü ise çok katlı binalarda veya bir çok binadan veya bağımsız bölümden oluşan sitelerde yaşamakta veya çalışmaktadırlar.

0324 Eylül 202324 Eylül 2023

Ceza Muhakemesinde Alternatif Çözüm Yöntemleri (Uzlaştırma, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Ve Ön Ödeme)

Özel hukukumuzda mahkemelere taraflarca getirilen uyuşmazlıkların uzun  sürede çözülmesi  uyuşmazlıkların kısa sürede  çözülmesine olanak sağlayan  tahkim ve arabuluculuk gibi  alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin önemini artırmıştır. 

0322 Eylül 202328 Eylül 2023

Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er Alımı Başvuruları Başladı

Milli Savunma Bakanlığınca;  Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda istihdam edilmek üzere sözleşmeli er temin edilecektir.

0320 Eylül 202320 Eylül 2023

İklim Değişikliği Kanun Teklifi, Karbon Piyasası, Karbon  Ticareti Ve  Karbon Vergisi

İklim değişikliği, ülke sınırlarını aşan  ve  ülkelerin gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak  en önemli küresel sorunlar arasında yer almaktadır. İklim değişikliğinin gün geçtikçe şiddetini artırdığı ve insanlık için bir tehdit teşkil ettiği bilimsel olarak ortaya konulmaktadır.

0318 Eylül 202325 Nisan 2024