Yazı

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Genel Esaslar, Kamu Alacağının Zorla Tahsili, Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar,Cezalar ve Son Hükümler bölümlerinden oluşmaktadır.Kanun kapsamına devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim,harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli,gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin...