Yazı

Kamu Zararının Tahsili ve Kamu Zararınnda Yargı Yolu

KAMU ZARARININ TAHSİLİ VE KAMU ZARARINDA YARGI YOLU A.KAMU ZARARI KAVRAMIKamu zararı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 71’inci maddesinde “Kamuzararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuataaykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veyaeksilmeye neden olunmasıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Yine Kamu Mali Yönetimi veKontrol Kanunu’nun 71. maddesine dayanılarak çıkarılan Kamu Zararlarının...