Yazı

Kanser Hastaları İçin Reçete Edilen İmmünoterapi İlaçları SGK Tarafından Karşılanmalıdır

Bazı kanser türlerinde kullanılan immünoterapi ilaç bedellerinin Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) düzenlenmediği için SGK tarafından ödenmediği bilinmektedir. Böyle durumlarda mahkemelere başvuruda bulunularak ödenen ilaç bedellerinin SGK’dan tahsili talep edilmektedir. Bedeli SGK tarafından karşılanmayan ilacın, hastalığın tedavisinde hayati öneme haiz ve kullanılmasının zorunlu olduğunun bilirkişi raporuyla tespit edildiği durumlarda, ilaç SUT kapsamında olmasa dahi veya bahse konu kanser/hastalık türü için kullanılması düzenlenmemiş olsa dahi, SGK tarafından bedelinin ödenmesi gerektiğine mahkemelerce hükmedilmektedir.

Yazı

Avukatlık Ücretlerinin İdare Tarafından Ödenmesi

Avukatlık Ücretlerinin İdare Tarafından Ödenmesi Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin  Bazı Suçlardan Dolayı Adli Kovuşturmaya Uğraması Durumunda Avukatlık Ücretleri İdare Tarafından Ödeniyor →   03.08.2019 tarihli RG’de yayımlanan «J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik» gereğince; →   Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin görevini ifa ederken işlediği iddia edilen suçlar...