Takip Ettiğimiz Disiplin Hukuku Davalarına İlişkin Kararlardan Örnekler

Disiplin Amirince Verilen Disiplin Cezasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Karar

Kararı Veren Mahkeme : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)

Kararın Tarih ve Sayısı : 22.01.2016 Tarih ve E. 2016/108 K. 2016/188 K. sayılı Kararı Olay : Davacıya gün içi izinlerde ve görevlendirmelerin bitiminde şube müdürüne mutlaka bilgi verileceğine ilişkin emre aykırı olarak periyodik muayene işlemleri esnasında mesaiye gelmediği ileri sürülerek savunması alınmış ve aylıktan kesme disiplin cezası ile cezalandırılmıştır.

Karar ve Gerekçesi : Davacının periyodik muayene sürecinde çocuğunun rahatsızlanması sonrasında Şube Müdürüne ulaşamayınca İdari İşlerden sorumlu rütbeli personele ulaştığı telefon kayıtlarından anlaşıldığından ve davacının refakatçi olarak görevlendirilmiş olduğu da sabit olduğundan emre itaatsizlik kastı ile hareket etmeyen davacıya verilen disiplin cezası hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Disiplin Amirince Verilen Disiplin Cezasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Karar

Kararı Veren Mahkeme : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)

Kararın Tarih ve Sayısı : 08.10. 2015 Tarih ve E. 2014/1490 K. 2015/1290 K. sayılı Kararı

Olay : Davacıya etnik kökeni nedeniyle kendisine ayrımcılık yapıldığı, eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı yönündeki söylemleri nedeniyle disiplin kurulunca hizmet yerini terk etmeme disiplin cezası verilmiştir. Disiplin cezasının iptali için dava açılmıştır. Davacı kendisine eşit davranılmadığı ve atama ve görevlendirmelerde ayrımcılık yapıldığı yönünde dilekçe ile idareye de başvuruda bulunmuştur.

Karar ve Gerekçesi : Mahkeme İç Hizmet Kanununun 26. Maddesinde ‘’Her asker, gerek hizmete ve gerek zati işlerine ait kanun ve nizamların kendisine vermiş olduğu hak ve salahiyetler her hangi bir surette haksız olarak ihlal edilirse veya ihlal edildiğini zannederse şikayet etmek hakkını haizdir.’’ Düzenlemesinin olduğu, davacının müracaatının dışında kendisine ayrımcılık yapıldığının hangi ortamda kimlere söylendiği hususunda herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığından tesis edilen disiplin yaptırımı hukuka uygun bulunmayarak iptal edilmiştir.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Disiplin Amirince Verilen Disiplin Cezasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Karar

Kararı Veren Mahkeme : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)

Kararın Tarih ve Sayısı : 02 Ekim 2015 Tarih ve E. 2014/1494 K. 2015/1275 K. sayılı Kararı

Olay : Davacıya nizamiyede görev yaparken sadece belirli personele ve araçlara kontrol yaparak hizmetin ifasını zorlaştırdığı ve hoşnutsuzluk yarattığı ileri sürülerek Disiplin Kurulunca hizmet yerini terk etmemek disiplin cezası verilmiştir. Disiplin cezasının iptali için dava açılmıştır.

Karar ve Gerekçesi : Mahkeme kararında özetle disiplin soruşturması kapsamındaki tanık beyanına da atıfta bulunarak belirli personele ve araçlara kontrol yapılarak diğer araç ve personele kontrol yapılmadığı hususunda belge ve bilgi olmaması nedeniyle hoşnutsuzluk yaratmak eyleminden dolayı yapılan işlem hukuka uygun bulunmamış ve disiplin cezası iptal edilmiştir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir