TSK Disiplin Ceza Hukukunda Zaman Aşımı

1. GENEL OLARAK

Zaman aşımına ilişkin düzenleme TSK Disiplin Kanununun 39. maddesinde mevcuttur. Maddede düzenlenen zaman aşımı ceza hukukundaki dava zaman aşımı düzenlemesine benzer düzenlemeleri içermektedir. Maddede düzenlenen zaman aşımını belirli bir sürenin ve şartların geçmesinden sonra devletin disiplin cezası vermesi hakkından vazgeçmesi olarak tanımlamak mümkündür.

Disiplinsizlik fiilleriyle ilgili TSK Disiplin Kanununda disiplinsizlik fiillerinin üç ayrı gruba ayrılarak zaman aşımı süresinin belirlendiği görülmektedir. Zaman aşımı açısından disiplinsizlikler belirlenirken disiplin amirleri tarafından cezalandırılan, disiplin kurulları tarafından cezalandırılan ve TSK’dan ayırma disiplin cezası ile cezalandırılan disiplinsizlikler olarak gruplandırılmıştır. Gruplar oluşturulurken verilecek disiplin cezasının ağırlığına göre daha uzun süre zaman aşımı cezası verildiği görülmektedir.

2. DİSİPLİN AMİRLERİNCE VERİLEN DİSİPLİN CEZALARINDA ZAMAN AŞIMI

Bu maddenin ilk fıkrasında disiplin amirlerinin cezalandırma yetkisine ilişkin zaman aşımı süresi düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekildedir.

“Zaman aşımı
Madde 39 – (1) Disiplin amirleri tarafından, disiplinsizliğin kendileri tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez. Fiil, inceleme ve araştırma yapmayı gerektirmiş ise, bir ay içerisinde inceleme ve araştırmaya başlanmış olmak ve altı ayı geçmemek kaydıyla, inceleme ve araştırma için geçen süre bir aylık süreye dahil edilmez.
(2)…
(3)…”

3. DİSİPLİN KURULLARINCA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARINDA ZAMAN AŞIMI

Zaman aşımına ilişkin 39. maddenin ikinci fıkrası ise disiplin kurullarınca verilecek disiplin cezalarında uygulanacak zaman aşımı süresi düzenlenmiştir.39. maddenin ikinci fıkrası aşağıdadır.

“Zaman aşımı
39(1)…
(2) Disiplin kurullarında yapılan tahkikatlarda, fiilin disiplin amiri tarafından öğrenilmesinden itibaren altı ay ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez.
(3)… “

4. TSK’DAN AYIRMA DİSİPLİN CEZALARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ZAMAN AŞIMI

Zaman aşımına ilişkin 39. maddenin üçüncü fıkrasında ise TSK’dan ayırma disiplin cezasına ilişkin zaman aşımı süresi düzenlenmiştir. 39. maddenin üçüncü fıkrası aşağıdadır.

“Zaman aşımı
39(1)…
(2)…
(3) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirecek durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin kurulu tarafından ceza verilemez.”

5. ZAMAN AŞIMININ YENİDEN BAŞLAMASI

TSK Disiplin Kanununda öngörülen bir nedenin gerçekleşmesi halinde, bu engel ortadan kalkıncaya dek zaman aşımının işlemeyeceği durumlar 39. Maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirlenmiştir. Disiplinsizlik fiillerinin kanunda öngörülen bazı nedenlerle meydana gelebilecek gecikmelerden yüzünden cezasız kalması önlenmek istenmiştir.

“Zaman aşımı
39(1)…
(2)…
(3)…
(4) Fiilin disiplin cezasını gerektirdiği savcılık, mahkeme, disiplin kurulu tarafından anlaşılırsa, yukarıdaki fıkralarda belirtilen zaman aşımı süreleri, bu konu ile ilgili karar veya hükmün kesinleşerek evrakın yetkili makama iade edildiği tarihten itibaren başlar.
(5) Fiilin hatalı olarak vasıflandırıldığı veya düzeltilebilir bir şekil noksanlığı bulunduğu gerekçeleriyle disiplin cezasının mahkeme tarafından iptal edilmesi durumunda, kararın kesinleştiği tarihteki yetkili disiplin kurulu veya disiplin amiri, kararın tebliğinden itibaren ceza verme yetki ve sorumluluğu kapsamında yeniden değerlendirme yapar.”

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir