Torun Hukuk HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU Avukatımızla görüşmek ya da hukuk büromuzla ilgili her türlü sorun, öneri ve şikayetiniz için bize ulaşabilirsiniz. İLETİŞİME GEÇ RANDEVU AL HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU

WEB SAYFALARIMIZ

HİZMETLERİMİZ

Aile Hukuku

 • Boşanma Davaları,
 • Nafaka Davaları,
 • Velayet ve Vesayet Davaları,
 • Mal Rejimleri,
 • Ziynet Alacağı,
 • Evlat Edinme ve Aile Hukukuna İlişkin Diğer Dava Türleri

Ceza Hukuku

 • Sahtecilik Suçları,
 • Görevi Kötüye Kullanma,
 • Öldürme ve Yaralama suçları,
 • Zimmet, Rüşvet ve İrtikap,
 • Özel Hayata Karşı İşlenen Suçlar,
 • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesi,
 • Tehdit,
 • Hakaret,
 • Hürriyetin Kısıtlanması,
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar,
 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması,

Uluslararası Ticaret Hukuku

 • Kanunlar İhtilafı,
 • Sözleşmelerde Uygulanacak Hukuk,
 • Tahkim ve Arabuluculuk,
 • Mal Teslim Şekilleri,
 • Incorporation,
 • Uluslararası Ödeme Yöntemleri,
 • Leasing,
 • Gümrük Rejimleri Milletlerarası Ticarette Kullanılan Belgeler,

Vergi Hukuku

 • Vergi Kabahatleri ve Cezaları,
 • Vergi Ziyaı,
 • Usulsüzlük,
 • Vergi Suçları ve Cezaları,
 • Vergi Kaçakçılığı,
 • Uzlaşma,
 • Verginin Tarhı,
 • Tahakkuku,
 • Tebliği ve Tahsili,
 • Beyanname Verme ve Defter Tutma Yükümlülüğü,
 • Kamu Alacağının Tahsili,

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Hukuku

 • ICSID Anlaşması,
 • Tahkim ve Arabuluculuk,
 • Yatırım Teşvikleri,
 • Yabancıların Çalışma izinleri,
 • İkili ve Çok Taraflı Uluslararası Anlaşmalar,
 • Yabancıların Mülk Edinmesi ve Şirket Kurması,
 • Uluslararası Enerji Anlaşmaları,
 • Vergilendirme,
 • Şirket Devralma, Birleşme, Joint Venture,

Kat Mülkiyeti Hukuku

 • Kat Mülkiyeti ve İrtifakı,
 • Arsa Payı ve Oranı, Ortak Yerler,
 • Kat Maliklerinin Hakları ve Borçları,
 • Yönetim Planı,
 • Kat Malikleri Kurulu,
 • Kat Malikleri Kurulunun Toplanması,
 • Yönetici ve Görevleri,
 • Denetçi/Denetim Kurulu,
 • Hakimin Müdahalesi,
 • Toplu Yapı Yönetimi,

İdare Hukuku

 • Disiplin Cezasının İptali Davaları,
 • Kamu Görevlilerinin Özlük Hakları ve Meslekten Çıkarılmasına İlişkin Davalar,
 • İdarenin Eylem ve İşlemlerinden Doğan Zararlara İlişkin Tam Yargı Davaları,
 • Güvenlik Soruşturması Davaları,
 • Vazife Malullüğü Davaları,
 • Cismani Zararlara İlişkin Davalar,
 • Nakdi Tazminat Davaları,

Son Yazılar...

Qualified Assistance

SON YAZILAR

EKİBİMİZ

Torun Hukuk Bürosu

Torun Hukuk Bürosu olarak, disiplin hukukuna özgü spesifik meselelerde yeni yaklaşımlar ortaya koymak, bakış açılarını genişletmek,  mevzuattaki gelişmeleri takip etmek ve bu konularda kamu personelini bilgilendirmek adına hazırladığımız web sitemizde ayrıca kamu personelinin meslek hayatında karşılaşabileceği başta disiplin işlemleri olmak üzere, atama, sicil, izin, sözleşmenin feshi, devlet memurluğundan çıkarma, meslekten çıkarma, terfi ve ilerleme gibi özlük haklarına ilişkin idari işlemlere dair bilgileri, mevzuatı, yüksek yargı içtihatlarını ve görüşlerimizi içeren makale ve yazılarımızı bulabileceksiniz.

Başarının sırrı bilgidir ve bilgi gücünüze güç katacaktır.
Önceliğimiz Etik Değerlere, İnsan Haklarına Saygı ve İş Disiplinidir.

TORUN HUKUK HUKUKİ VECİZELER

Hukuki Sözler

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Victor Hugo

Temmuz 18, 2021

Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir

Montesquieu

Temmuz 18, 2021

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.

Konfüçyus

Temmuz 18, 2021

Neler Soruyolar

Hukuki Sorular

Hukuki uyuşmazlıklarınıza  güvenilir etkili ve en kısa zamanda ulaşılabilecek çözümler sunuyoruz.

SIKCA SORULANLAR

Hukuki Sorular

Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yolları iptal davası, itiraz yolu ve bireysel başvurudur.

İptal Davası: Kanunların, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nin ve TBMM İçtüüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasa’ ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde doğrudan doğruya açılan davadır. İptal davasına soyut norm denetimi de denmektedir. Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açabilecek kişi ve kurumlar Anayasa’nın 150. maddesinde sayılmıştır. Bunlar:

 • Cumhurbaşkanı
 • TBMM’de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu
 • TBMM üye tam sayısınının en az beşte biri tutarındaki üyeleridir.

Anayasa Mahkemesi’ne doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi veya içtüzüğün Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 60 gün sonra düşer.

Devamını Oku

Dava en net tanımıyla yetkili ve ya görevli olan mahkemeden bir hakkın yerine getirilmesinin talep edilmesidir. Hukuk sistemimizde tarafların avukatla temsil edilme zorunluluğu yoktur. Hak arama hürriyeti çerçevesinde herkes yargı makamları önünde dava açarak adil yargılanma hakkına sahiptir. Kişilerin dava açmak ve açılan davayı takip etmek için bir avukat tutma yükümlülüğü yoktur. Taraf ve dava ehliyetine sahip herkes dava açabileceği gibi açılan davayı da bizzat kendisi takip edebilir. Kişilerin bir avukat ataması kural olarak tamamen seçimlik bir husustur.

Avukat, uyuşmazlıkların çözümünde; sorunun hukuki boyutunu tespit ederek, görevli ve yetkili mahkemede davanın görülmesini sağlar. Küçük sorunların büyümeden çözülmesi, hukuki riskin azaltılması ve hakkın yasal yoldan en iyi şekilde aranması,  en kısa zamanda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini de içine alan en uygun çözüm yöntemini belirlemek ve uyuşmazlık çıkmasını önlemek ya da çıktığında oluşabilecek hak kaybını önleyecek hukuki çareleri belirlemek açısından avukatla birlikte hareket etmek faydalı olacaktır.

Avukatlık Kanunu madde 2’de “ Avukat hukuki bilgi ve tecrübelerin adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. “ Avukatın müvekkiline yeterli bilgi vermemesi avukatın özen borcuna dolayısıylala aydınlatma yükümlülüğüne aykırı bir durumdur. “Avukatın özen yükümlülüğünü” gereği gibi yerine getirilmemesi, avukatın; a) Hukuki sorumluluğunu b) Disiplin sorumluluğunu c) Cezai sorumluluğunu gerektirir. Avukatın aydınlatmayı ihmal etmesi halinde tazminat sorumluluğu gündeme gelebilir. Avukatın aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde sadece bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi dava konusu edilemez, ancak bu yükümlülüğe aykırılık sebebiyle bir zarar doğmuş ise zararın giderilmesi istenebilir. Aydınlatma yükümlülüğünün avukatlık mesleğinin itibarına zarar verebilecek şekildeki ihlalleri disiplin sorumluluğuna yol açar. Aydınlatma yükümlülüğün kasıtlı olarak veya ihmalen yerine getirilmemesi ve bundan kaynaklı olarak kişilerin mağdur olması durumunda avukatın davranışı görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacaktır.

Belirli nedenler dahilinde veya nedensiz olarak vekalet verilen avukat azledilebilir. Müvekkilin tek yanlı, ulaşmakla sonuç doğuran, bozucu yenilik doğuran iradesi ile avukat azledilir. Azil iradesinin avukata ulaşmasıyla sözleşme, kendiliğinden sona ermekte, azil haklı bir sebebe dayanmıyorsa azleden iş sahibi, avukatlık ücreti ödemek durumunda kalır.Ayrıca avukatın özen yükümlülüğü de sözleşmeyi bozma iraddesinin kendisine ulaşmasıyla bitmekte, hatta avukatın işten elini çekip, hiçbir işlem yapmaması gerekir.

 • Danışmanlık hizmeti ile birlikte hukuki bir strateji oluşturularak davanın temelinin ve delillerin sağlam olması sağlanır.
 • İleride telafisi güç olacak zararların önüne geçilir.
 • Karşılaşılması muhtemel uyuşmazlıklar öncesinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması sağlanır.
 • Karşılaşılan uyuşmazlılar hakkında hukuki bilgi verilir ve alternatif çözümler sunulur.

Danışmanlık Formu

Hata: İletişim formu bulunamadı.

Hukuki uyuşmazlıklarınıza güvenilir etkili ve en kısa zamanda ulaşılabilecek çözümler sunuyoruz.

Hukuki uyuşmazlıklarınıza güvenilir etkili ve en kısa zamanda ulaşılabilecek çözümler sunuyoruz.