Yatırımın Şirket Kurarak Gerçekleştirilmesi

Yatırım Gerçekleştirme Modelleri

Yabancı Yatırımcıların Türkiye’de Yatırım Yaparken Kurabilecekleri ve İştirak Edebilecekleri Şirket Türleri (*)

(*) Doğrudan Yatırımlar Kanununun Uygulama Yönetmeliği-Md.17

Şirket Türleri

Şirket Kuruluş Prosedürü

(*)MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi

Gerekli Belgeler

Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Gerekli Belgeler
 • Kurucuların imzaları tasdik edilmiş esas sözleşme
 • Nakdi olarak taahhüt edilen sermayenin en az yüzde yirmi beşinin bankaya yatırıldığını gösterir belge
 • Rekabet Kurumu payının ödendiğini gösterir ödeme belgesi
 • Varsa, konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 • Ayni sermaye konulmuşsa, konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Ayni sermaye konulmuşsa, ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 • Varsa, ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler
 • Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı
 • Varsa, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları
 • Yönetim kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin imza beyannameleri
Limited Şirketlerin Kuruluşunda Gerekli Belgeler
 • Kurucuların imzaları tasdik edilmiş esas sözleşme
 • Ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları
 • Müdürler kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 • Varsa, konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 • Ayni sermaye konulmuşsa, konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Ayni sermaye konulmuşsa, ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 • Varsa, ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlara da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler
 • Şirket müdürlerinin imza beyannameleri
 • Rekabet Kurumu payının ödendiğini gösterir ödeme belgesi
Kollektif ve Komandit Şirketlerin Kuruluşunda Gerekli Belgeler
 • Kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların şirket unvanı altında atacakları imzaların onaylı örneği
 • Komandit şirketlerde komanditer ortağın ayni sermaye koymuş olması halinde, konulan ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanmış bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporu
 • Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.
Kooperatiflerin Kuruluşunda Gerekli Belgeler
 • Kurucuların imzaları ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi
 • Kooperatif kuruluşuna izin veren makamın izin yazısı
 • Kooperatifi temsil ve ilzama yetki verilen kişilerin kooperatif unvanı altında atılmış imza beyannameleri.

Şirket Kuruluşuna Eşzamanlı Olarak Yürütülecek Resmi İşlemler

 • Vergi Mükellefiyet Kaydı Oluşturulması
 • Belediyeden İşyeri Açma Ruhsatı
 • Diğer  Ruhsat ve Lisans İşlemleri
 • İşyeri Bildirgesinin SGK’ya Verilmesi
 • Ticaret/Sanayi Odasına Kayıt İşlemleri
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • E-TUYS  Bilgi Giriş İşlemleri

Hukuki uyuşmazlıklarınıza güvenilir etkili ve en kısa zamanda ulaşılabilecek çözümler sunuyoruz.

Hukuki uyuşmazlıklarınıza güvenilir etkili ve en kısa zamanda ulaşılabilecek çözümler sunuyoruz.