VAZİFE MALÜLLÜĞÜ HAKLARI

vazife malüllerine sağlanan haklar
Read More

ERKEN YAŞTA EMEKLİLİĞE DAİR KANUN TEKLİFİ MECLİS KOMİSYONUNA GELDİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

Kamu görevlisinden kamu zararı talep edilebilmesi için kusurunun ortaya koyulması gereklidir

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesine İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

Hukuka Aykırı Delil Ve Disiplin Cezaları

Hukuka Aykırı Delil Ve Disiplin Cezaları a. GenelDisiplin soruşturması kapsamında hukuka aykırı delile dayanarak disiplin yaptırımıuygulanması durumunda , yaptırım/disiplin cezası...
Read More

İdarenin Eylem ve İşlemlerinden Kaynaklanan Tazminat Davaları

İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI İdare hukuku ilkelerine ve T.C.Anayasasının 125 inci maddesine göre; idare kendieylem ve işlemlerinden...
Read More

Vazife Malullüğü Hakları

VAZİFE MALÜLLÜĞÜ HAKLARI ➢ Vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri ile ilgili meydana gelen olaylarneticesinde çalışma gücünün en az % 60'ını...
Read More

Yaralanan ve Sakat Kalan Asker Personelin Hakları

YARALANAN VE SAKAT KALAN ASKER PERSONELİN HAKLARI Yaralanma. geçici işgücü kaybını, sakatlanma ise vücutta meydana gelenfonksiyon kaybını ifade etmektedir. Her...
Read More

Yüz Kızartıcı Suçların Devlet Memurlarının, Kolluk Görevlilerinin ve Asker Personelin Meslek Hayatına Etkisi

YÜZ KIZARTICI SUÇLARIN DEVLET MEMURLARININ, KOLLUK GÖREVLİLERİNİN VEASKER PERSONELİN MESLEK HAYATINA ETKİSİ Bir kamu görevlisi yüz kızartıcı suç kavramına dahil...
Read More

Geçici Görevlendirme ve İl İçi Atamalar

BU MAKALEDE KOMUTANLIK TASARRUFUYLA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNİNHANGİ ŞARTLAR ALTINDA HUKUKA AYKIRI OLABİLECEĞİ VE İL İÇİATAMALARIN HANGİ DURUMLARDA HUKUKA AYKIRI OLABİLECEĞİKONULARI ELE...
Read More

Jandarma Personeli Hakkında Mülki Görevler ve Adli Görevler Kapsamında Soruşturma Açılabilmesi İçin Gerekli Şartlar

JANDARMA PERSONELİ HAKKINDA MÜLKİ GÖREVLER VE ADLİ GÖREVLERKAPSAMINDA SORUŞTURMA AÇILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR KONUYA İLİŞKİN MEVZUATa. 4483 Sayılı Memurlar ve...
Read More

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Jandarma ve...
Read More

Jandarmalar için Sıralı Hizmet Garnizonlarına Yapılacak Atamaların Genel İlkeleri

Jandarmalar için Sıralı Hizmet Garnizonlarına yapılacak atamaların genel ilkeleri1: Sıralı Hizmet Garnizonlarının hangi garnizonlar olduğu Atama Yönergesinde (JGY52-12)’de belirlenmiştir. Dört...
Read More

Kamu Zararının Tahsili ve Kamu Zararınnda Yargı Yolu

KAMU ZARARININ TAHSİLİ VE KAMU ZARARINDA YARGI YOLU A.KAMU ZARARI KAVRAMIKamu zararı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 71’inci maddesinde...
Read More

TSK’de Uzman Jandarmaların Protokoldeki Yeri ve Sivil Memurlara Göre Konumu

TSK’DE UZMAN JANDARMALARIN PROTOKOLDEKİ YERİ VE SİVİL MEMURLARA GÖRE KONUMU Mevcut Durum a. İç Hizmet Kanunuİç Hizmet Kanunun 115. Maddesinde...
Read More