Kolluk Personelinin Görev Yerinin Değiştirilebilmesi İçin Bulunduğu Yerdeki Görevini Sürdürme Niteliğini Kaybetmesi Gereklidir

Kolluk personelinin bir başka birime atamasının yapılabilmesi için atama işlemine sebebiyet veren fiiller, bulunduğu yerde görevini sürdürme niteliğinin kaybına neden...
Read More

Jandarma Personelinin Tercih Dışı Yerlere Atanması İşleminin İptali Mümkün müdür?

Atama işlemi idari bir işlem olup, hukuka aykırı idari işlemlerin iptali için idari yargıda iptal davası açılabilir. 30 Mayıs 20203...
Read More

Jandarma Personelinin Yer Değiştirmek Suretiyle Atanması

Jandarma Personelinin atamalarına ilişkin usul ve esaslar, 2803 Sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılan Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma...
Read More

Geçmiş Tıbbi Kayıtlara Dayalı Olumsuz Sağlık Raporu Düzenlenerek Mesleğe Alınmama İşlemi Tesis Edilebilir mi ?

Yalnızca geçmiş tıbbi kayıtlara dayalı olumsuz sağlık raporu verilerek kişinin mesleğe kabul edilmemesi hukuka aykırıdır. Kişinin tıbbi kayıtlarında yer alan...
Read More

İnsan Hakkı İhlali Olarak Mobbing 

Mobbing konusuna girmeden önce mobbing kavramının ne anlama geldiğini, detaylı olarak izah etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kavramlara verdiğimiz anlamlar konunun...
Read More

Yeni Kanun Teklifinin Kabul Edilmesi Halinde Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu İle Sözleşmeli Er Ve Erbaş Kanunu’nda Yapılacak Önemli Değişiklikler

Türkiye Büyük Millet Meclisine 31.03.2023 tarihinde     2/5023 esas sayılı “Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına...
Read More

Anayasa Mahkemesi’nin Mobbing(Psikolojik Taciz) Hakkında Verdiği Kararda Dikkat Çeken Detaylar

Anayasa mahkemesi 2018/27032 Başvuru Numaralı dosyada verdiği 14/9/2022 tarihli kararı ile mobbing(psikolojik taciz) hakkında ayrıntılı değerlendirmelere yer verdi. Karara ilişkin...
Read More

İdare Mahkemesi, Hukuka Aykırı İşlem Nedeniyle Meslekten Ayrı Kalan Personelin OYAK Kapsamında Oluşan Zararının İdarece Tazmin Edilmesi Gerektiğine Hükmetti

Davacının davalı idarenin hukuka aykırı işlemi sebebiyle statü dışında kaldığı döneme ilişkin üyelik aidatlarının zamanında kuruma ödenmemesi nedeniyle emsallerinin seviyesine...
Read More

Yüz Kızartıcı Suçların Kamu Görevlilerinin Meslek Hayatına Etkisi

Bir kamu görevlisi hakkında yüz kızartıcı suç kavramına dahil olabilecek suçlardan biri nedeniyle mahkumiyet veya HAGB kararı verilmesi durumunda, bu...
Read More

HAGB Kararı Verilmesi Ve Bu Kararın Memuriyete Etkisi

HAGB Kararı Verilmesinin Şartları, HAGB Kararının Memuriyete Etkisi ve Memuriyete Engel Olan Suçlar
Read More

Vazife Malüllüğü Hakları

vazife malüllerine sağlanan haklar
Read More

Erken Yaşta Emekliliğe Dair KanunTeklifi Meclis Komisyonuna Geldi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

Kamu görevlisinden kamu zararı talep edilebilmesi için kusurunun ortaya koyulması gereklidir

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesine İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

Hukuka Aykırı Delil Ve Disiplin Cezaları

Hukuka Aykırı Delil Ve Disiplin Cezaları a. GenelDisiplin soruşturması kapsamında hukuka aykırı delile dayanarak disiplin yaptırımıuygulanması durumunda , yaptırım/disiplin cezası...
Read More

İdarenin Eylem ve İşlemlerinden Kaynaklanan Tazminat Davaları

İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI İdare hukuku ilkelerine ve T.C.Anayasasının 125 inci maddesine göre; idare kendieylem ve işlemlerinden...
Read More

Vazife Malullüğü Hakları

VAZİFE MALÜLLÜĞÜ HAKLARI ➢ Vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri ile ilgili meydana gelen olaylarneticesinde çalışma gücünün en az % 60'ını...
Read More

Yaralanan ve Sakat Kalan Asker Personelin Hakları

YARALANAN VE SAKAT KALAN ASKER PERSONELİN HAKLARI Yaralanma. geçici işgücü kaybını, sakatlanma ise vücutta meydana gelenfonksiyon kaybını ifade etmektedir. Her...
Read More

Geçici Görevlendirme ve İl İçi Atamalar

BU MAKALEDE KOMUTANLIK TASARRUFUYLA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNİNHANGİ ŞARTLAR ALTINDA HUKUKA AYKIRI OLABİLECEĞİ VE İL İÇİATAMALARIN HANGİ DURUMLARDA HUKUKA AYKIRI OLABİLECEĞİKONULARI ELE...
Read More

Jandarma Personeli Hakkında Mülki Görevler ve Adli Görevler Kapsamında Soruşturma Açılabilmesi İçin Gerekli Şartlar

JANDARMA PERSONELİ HAKKINDA MÜLKİ GÖREVLER VE ADLİ GÖREVLERKAPSAMINDA SORUŞTURMA AÇILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR KONUYA İLİŞKİN MEVZUATa. 4483 Sayılı Memurlar ve...
Read More

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Jandarma ve...
Read More

Jandarmalar için Sıralı Hizmet Garnizonlarına Yapılacak Atamaların Genel İlkeleri

Jandarmalar için Sıralı Hizmet Garnizonlarına yapılacak atamaların genel ilkeleri1: Sıralı Hizmet Garnizonlarının hangi garnizonlar olduğu Atama Yönergesinde (JGY52-12)’de belirlenmiştir. Dört...
Read More

Kamu Zararının Tahsili ve Kamu Zararınnda Yargı Yolu

KAMU ZARARININ TAHSİLİ VE KAMU ZARARINDA YARGI YOLU A.KAMU ZARARI KAVRAMIKamu zararı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 71’inci maddesinde...
Read More

TSK’de Uzman Jandarmaların Protokoldeki Yeri ve Sivil Memurlara Göre Konumu

TSK’DE UZMAN JANDARMALARIN PROTOKOLDEKİ YERİ VE SİVİL MEMURLARA GÖRE KONUMU Mevcut Durum a. İç Hizmet Kanunuİç Hizmet Kanunun 115. Maddesinde...
Read More