Asker ve Kolluğun Silah ve Zor Kullanma Yetkisi

Görev esnasında silah kullanırken başkasının yaralanmasına ve ölmesine sebepoldukları için yargılanan asker personele ışık tutabileceği düşüncesiyle aşağıdakimetni paylaşıyorum. Çevrenizde bu...
Read More

AYİM Döneminde Takip Ettiğimiz Davalara İlişkin Kararlardan Örnekler

AYİM DÖNEMİNDE TAKİP ETTİĞİMİZ DAVALARA İLİŞKİN KARARLARDAN ÖRNEKLER 1.DİSİPLİN AMİRİNCE VERİLEN DİSİPLİN CEZASININ HUKUKA AYKIRIOLDUĞUNA DAİR KARARKARARI VEREN MAHKEME :...
Read More

Büromuzca Takip Edilen Davalara İlişkin Kararlardan Örnekler

BÜROMUZCA TAKİP EDİLEN DAVALARA İLİŞKİN KARARLARDAN ÖRNEKLER TSK’DAN DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE İLİŞİĞİ KESİLENPERESONELE 375 KHK ‘YE GÖRE TAZMİNAT ÖDENMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN...
Read More

Güvenlik Soruşturmaları Kapsamında Açılan Davalarda Güvenlik Soruşturması Nedeniyle Sözleşmenin Feshedilmesinin Hukuka Uygun Olmadığına Yönelik Karar Örnekleri

GÜVENLİK SORUŞTURMALARI KAPSAMINDA AÇILAN DAVALARDA GÜVENLİKSORUŞTURMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİNİN HUKUKA UYGUN OLMADIĞINA YÖNELİK KARAR ÖRNEKLERİ Haklarında devam eden bir soruşturma...
Read More

Üste ve Amire Karşı Saygısızlık Disiplinsizliği

Üste ve Amire Karşı Saygısızlık Disiplinsizliği Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 05.07.2012 tarih ve 2012/82-89 sayılıkararında, sanığın amirine karşı hitaben ‘’size...
Read More

Takip Ettiğimiz Davalarda Verilen Yargı Kararlarından Örnekler

Takip Ettiğimiz Davalarda Verilen Yargı Kararlarından Örnekler DAVANIN ÖZETİ: Müvekkil hakkında, Valiliğe sunduğu dilekçedeki ifadeler nedeniyle “24 ay uzun süreli durdurma” disiplin cezasıyla cezalandırılması ve...
Read More

Hukuka Aykırı Disiplin Cezaları Nedeniyle Personele Maddi ve Manevi Tazminat Ödenmesi

Hukuka Aykırı Disiplin Cezaları Nedeniyle Personele Maddi ve Manevi Tazminat Ödenmesi Genel →   İdarenin, yaptığı hukuka aykırı işlem ve eylemler...
Read More

Avukatlık Ücretlerinin İdare Tarafından Ödenmesi

Avukatlık Ücretlerinin İdare Tarafından Ödenmesi Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin  Bazı Suçlardan Dolayı Adli Kovuşturmaya Uğraması Durumunda Avukatlık Ücretleri İdare Tarafından...
Read More

Etkili ve Tarafsız Bir Disiplin Soruşturma Dosyasının Hazırlanması

Etkili ve Tarafsız Bir Disiplin Soruşturma Dosyasının Hazırlanması Disiplin Soruşturma Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar →   Soruşturulan personelin lehine ve...
Read More

Disiplin Soruşturmalarının Tarafsızlığı Nasıl Sağlanır?

Disiplin Soruşturmalarının Tarafsızlığı Nasıl Sağlanır? Genel ◊ 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair...
Read More

Disiplin Cezalarının Özlük Dosyalarından Silinmesi

Disiplin Cezalarının Özlük Dosyalarından Silinmesi  Genel ◊ 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair...
Read More

Anayasa Mahkemesinin Yorumu: «Disiplin Soruşturması Yapmadan Disiplin Cezası Verilemez»

Anayasa Mahkemesinin Yorumu: «Disiplin Soruşturması Yapmadan Disiplin Cezası Verilemez» Anayasa Mahkemesinin Yorumu: «Disiplin Soruşturması Yapmadan Disiplin Cezası Verilemez»¹ 7068 Sayılı...
Read More

Anayasa Mahkemesi Kararı İncelemesi: “Disiplin Soruşturması Sırasında Mahremiyet Alanına Girilemez”, “Meslekten Çıkarma Cezası «Son Çare» Olarak Verilmelidir.”

Anayasa Mahkemesi Kararı İncelemesi: “Disiplin Soruşturması Sırasında Mahremiyet Alanına Girilemez”, “Meslekten Çıkarma Cezası «Son Çare» Olarak Verilmelidir.” Anayasa Mahkemesi Kararı¹:...
Read More

Disiplin Hukukunun Genel İlkeleri

Disiplin Hukukunun Genel İlkeleri Kanunilik İlkesi (Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz)Masumiyet Karinesi (Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz....
Read More

Tercih Dışı Yerlere Atanma İşleminin İptali Mümkün müdür?

Tercih Dışı Yerlere Atanma İşleminin İptali Mümkün müdür? Genel AYİM 02.02.2005 tarih ve E.2005/150, K.2005/171 sayılı kararında “davacının ihtiyaç bulunan...
Read More

Atamaların Genel İlkeleri ve İl İçi Atamalar

Atamaların Genel İlkeleri ve İl İçi Atamalar 1. MEVZUAT      a. Anayasa Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk,...
Read More

Üste ve Amire Karşı Saygısızlık Disiplinsizliği Hakkındaki AYİM Kararı İncelemesi

Üste ve Amire Karşı Saygısızlık Disiplinsizliği Hakkındaki AYİM Kararı İncelemesi Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 05.07.2012 tarih ve 2012/82-89 sayılı kararında,...
Read More

Ahlaki Zayıflık ve TSK’nın İtibarını Sarsmak Nedeniyle TSK’dan Ayırma Disiplin Cezası

Ahlaki Zayıflık ve TSK’nın İtibarını Sarsmak Nedeniyle TSK’dan Ayırma Disiplin Cezası 1. Yasal Gerekçeler a. TSK Disiplin Kanununun 20. Maddesi...
Read More

Takip Ettiğimiz Disiplin Hukuku Davalarına İlişkin Kararlardan Örnekler

Takip Ettiğimiz Disiplin Hukuku Davalarına İlişkin Kararlardan Örnekler Disiplin Amirince Verilen Disiplin Cezasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Karar Kararı Veren...
Read More

Disiplinsizlik Nedeniyle İlişik Kesme

Disiplinsizlik Nedeniyle İlişik Kesme Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması HAGB) kararı verilen personele, söz konusu hükmün sonuç doğurmamasından dolayı disiplinsizlik...
Read More

TSK’dan Ayırma Disiplin Cezasına İlişkin Örnek İçtihatlar

TSK’dan Ayırma Disiplin Cezasına İlişkin Örnek İçtihatlar 1. MEMURUN KENDİNİ HİZMETE ADAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI FİİLLERİ       a. Hizmete...
Read More

TSK Disiplin Ceza Hukukunda Zaman Aşımı

TSK Disiplin Ceza Hukukunda Zaman Aşımı 1. GENEL OLARAK Zaman aşımına ilişkin düzenleme TSK Disiplin Kanununun 39. maddesinde mevcuttur. Maddede...
Read More

682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında KHK’nın Değerlendirmesi

682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında KHK’nın Değerlendirmesi 1. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı...
Read More

Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Disiplin Cezası

Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Disiplin Cezası 1. ÖNEMİ      a. TSK Personeli Bakımından Önemi TSK’dan çıkarılan personel bu statünün kendisine...
Read More

Hukuka Aykırı Delil ve Disiplin Cezaları

Hukuka Aykırı Delil ve Disiplin Cezaları 1. GENEL Disiplin soruşturması kapsamında hukuka aykırı delile dayanarak disiplin yaptırımı uygulanması durumunda ,...
Read More

Disiplin Cezalarında İdarenin Takdir Yetkisi

Disiplin Cezalarında İdarenin Takdir Yetkisi 1. Terim Sorunu TSK Disiplin Kanununun 6.maddesinde disiplin cezası vermeye yetkili kılınmış şahıs ve kurumların...
Read More