Takip Ettiğimiz Davalarda Verilen Yargı Kararlarından Örnekler

DAVANIN ÖZETİ:

Müvekkil hakkında, Valiliğe sunduğu dilekçedeki ifadeler nedeniyle “24 ay uzun süreli durdurma” disiplin cezasıyla cezalandırılması ve cezanın brüt aylığından 1/2 oranında kesinti yapılması suretiyle infazı yönünde tesis edilen işleminin iptali talebiyle açılan davada, yerel mahkeme;

-Müvekkilin atama konusunda İl Valiliğine doğrudan yaptığı müracaatın, 7068 sayılı Kanunun 8/6/c bendinde yer alan bahse konu “Amir ya da üstlerinin icraatına karşı çıkmak ve bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev yapılmasını ya da göreve çıkılmasını engellemek, buna katılmak, katılmaya tahrik ya da teşvik etmek” fiilini oluşturacak ağırlıkta ve boyutta olmadığı,

-Fiilde tipiklik şartı gerçekleşmediği gerekçesiyle söz konusu cezayı İPTALetmiştir.


Yargılama Süreci

→  Müvekkil görevli olduğu İlçeden başka bir İlçe Jandarma Komutanlığı emrine atanması sebebiyle, hakkında tesis edilen haksız atama işleminin durdurulması amacıyla önce İl Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunmuştur.

→  Ancak verdiği dilekçenin kabul görmemesi üzerine, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Personel Yönetmeliği’nin 32. maddesindeki, “Personel, kurumlarıyla ilgili resmî ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma hakkına sahiptir.”hükmüne dayanarak İl Valiliği’ne doğrudan yapmış olduğu idari başvuru gerekçe gösterilerek hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır.

→  Disiplin Soruşturmasında,

o Müvekkilin başka bir jandarma personeli ile birlikte hareket ederek benzer içeriğe sahip bir dilekçe ile İl Valiliği’ne başvurduğu,

o Dilekçeler arasında 1 günlük süre olduğu,

o Söz konusu başvurusunda amir ya da üstlerinin icraatına karşı olağan sınırları aşan ifadeler kullandığı,

o Diğer bir personeli de hakkında tesis edilen işlemlere karşı mahkemeye başvurması için telkinde bulunduğu isnatlarında bulunulmuştur.

→  Aleyhinde başlatılan bu disiplin soruşturması neticesinde müvekkil;

7068 sayılı Kanun’un 8/6-c maddesindeki Amir ya da üstlerinin icraatına karşı çıkmak ve bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev yapılmasını ya da göreve çıkılmasını engellemek, buna katılmak, katılmaya tahrik ya da teşvik etmek” fiilini işlediğinden bahisle müvekkil J.Gn.K.lığı Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş,

Merkez Disiplin Kurulunca 7068 sayılı Kanun’un 7/2. maddesi ile 8/7. maddesi uygulanarak hakkında, “24 ay uzun süreli durdurma cezasıyla cezalandırılması” ve cezanın brüt aylığından 1/2 oranında kesinti yapılması suretiyle infazı yönünde cezai işlem tesis edilmiştir.

→  Hukuka  aykırı söz konusu cezanın iptali talebiyle Hukuk Büromuzca takip edilen dava sonucunda İdare Mahkemesi; müvekkilin eylemlerinin,

Kendisine isnat edilen 7068 Sayılı Kanun’un 8/6-c maddesindeki “Amir ya da üstlerinin icraatına karşı çıkmak ve bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev yapılmasını ya da göreve çıkılmasını engellemek, buna katılmak, katılmaya tahrik ya da teşvik etmek” disiplinsizliğini oluşturacak ağırlıkta ve boyutta olmadığı,

Fiilde tipiklik şartı gerçekleşmediği gerekçesiyle söz konusu  disiplin cezası işlemini hukuka aykırı bularak İPTAL etmiştir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir