Yazı

KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREV ESNASINDAKİ FİİLLERİ NEDENİYLE ŞAHSİ SORUMLULUĞU

KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREV ESNASINDAKİ FİİLLERİ NEDENİYLE ŞAHSİ SORUMLULUĞU 1. İDARENİN ZARARDAN SORUMLULUĞU Anayasa ve kanunlarla kamu hizmetlerini yerine getirmekle gö­revli kılınan idare, bu görevini yerine getirirken bazı zararlara yol açabilir. İdare bir zarara yol açmış ise, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, idare hukuku kurallarına göre sorumlu tutulur. Hukuk devleti ilkesini benimseyen pek çok hu­kuk sisteminde...

Yazı

KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT

KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT Kişilik hakkı nedir?Kişilik hakkı, kişinin toplum içindeki saygınlığını ve kişiliğini serbestçe geliştirmesini temin eden öğelerin tümü üzerindeki haklarıdır. Bu haklar kişiliğe bağlı, dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Dolayısıyla hakaret, iftira, tehdit veya kişinin adı soyadı, nitelikleriyle (dış görünüşü, konuşma bozuklukları vs.) dalga geçilmesi gibi toplum içerisinde bir kişinin saygınlığını...

Yazı

CMK OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

CMK OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI A.GENEL AÇIKLAMALAR 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda kanun yolları olağan ve olağanüstü kanun yolları olmak üzere iki ayrı başlığa ayırarak düzenlemiştir. İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kesin olmayan kararlara karşı itiraz, istinaf ve temyiz yoluna başvurulabilir. Karar kesinleştikten sonra ise ancak gerekli şartlar sağlanıyorsa olağanüstü kanun yollarına başvurulabilir. Olağanüstü kanun yolları...

Yazı

Asker ve Kolluğun Silah ve Zor Kullanma Yetkisi

Görev esnasında silah kullanırken başkasının yaralanmasına ve ölmesine sebepoldukları için yargılanan asker personele ışık tutabileceği düşüncesiyle aşağıdakimetni paylaşıyorum. Çevrenizde bu şekilde yargılanan arkadaş varsa bu metni onaulaştırınız ASKER VE KOLLUĞUN SİLAH VE ZOR KULLANMA YETKİSİ a. Genel Prensip ve İlkelerZor ve silah kullanırken uyulması gereken prensipler Ayırım Yapma İlkesiBu ilke zor ve silah kullanma yetkisinin...

Yazı

AYİM Döneminde Takip Ettiğimiz Davalara İlişkin Kararlardan Örnekler

AYİM DÖNEMİNDE TAKİP ETTİĞİMİZ DAVALARA İLİŞKİN KARARLARDAN ÖRNEKLER 1.DİSİPLİN AMİRİNCE VERİLEN DİSİPLİN CEZASININ HUKUKA AYKIRIOLDUĞUNA DAİR KARARKARARI VEREN MAHKEME : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)KARARIN TARİH VE SAYISI : 22.01.2016 Tarih ve E. 2016/108 K. 2016/188 K. sayılıKararıOLAY : Davacıya gün içi izinlerde ve görevlendirmelerin bitiminde şube müdürünemutlaka bilgi verileceğine ilişkin emre aykırı olarak periyodik...

Yazı

Büromuzca Takip Edilen Davalara İlişkin Kararlardan Örnekler

BÜROMUZCA TAKİP EDİLEN DAVALARA İLİŞKİN KARARLARDAN ÖRNEKLER TSK’DAN DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE İLİŞİĞİ KESİLENPERESONELE 375 KHK ‘YE GÖRE TAZMİNAT ÖDENMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KARAR KARARI VEREN MAHKEME : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) KARARIN TARİH VE SAYISI : Kararın Tarih ve Sayısı görülen lüzum üzerinepaylaşılmamıştır.OLAY : Davacının Disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilmesisonrası 375 sayılı KHK kapsamında tazminat ödenmesi talebinde...

Yazı

Güvenlik Soruşturmaları Kapsamında Açılan Davalarda Güvenlik Soruşturması Nedeniyle Sözleşmenin Feshedilmesinin Hukuka Uygun Olmadığına Yönelik Karar Örnekleri

GÜVENLİK SORUŞTURMALARI KAPSAMINDA AÇILAN DAVALARDA GÜVENLİKSORUŞTURMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİNİN HUKUKA UYGUN OLMADIĞINA YÖNELİK KARAR ÖRNEKLERİ Haklarında devam eden bir soruşturma ve kovuşturma bulunan şahıslar hakkındatesis edilen menfi güvenlik soruşturmalarının hukuka aykırı olduğuna ilişkin kararlara. Uyuşmazlıkta, uzman onbaşı kursiyeri olarak görev yapan davacının güvenliksoruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkinişlemi tesis eden komisyonun, davacı ile birlikte...

Yazı

Üste ve Amire Karşı Saygısızlık Disiplinsizliği

Üste ve Amire Karşı Saygısızlık Disiplinsizliği Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 05.07.2012 tarih ve 2012/82-89 sayılıkararında, sanığın amirine karşı hitaben ‘’size de bu şekilde soru sorulsa sizdeapışıp kalırdınız’’ şeklinde sözler sarf etmesi amire saygısızlık suçu olarak kabuledilmemiştir. Zira Türk Dil Kurumu sözlüğünde apışıp kalmak, şaşırmak olaraktanımlanmıştır.Askeri Ceza Kanununun 82. maddesi 1. fıkrası 6143 sayılı TSK DisiplinKanunu’nun...

Yazı

Takip Ettiğimiz Davalarda Verilen Yargı Kararlarından Örnekler

Takip Ettiğimiz Davalarda Verilen Yargı Kararlarından Örnekler DAVANIN ÖZETİ: Müvekkil hakkında, Valiliğe sunduğu dilekçedeki ifadeler nedeniyle “24 ay uzun süreli durdurma” disiplin cezasıyla cezalandırılması ve cezanın brüt aylığından 1/2 oranında kesinti yapılması suretiyle infazı yönünde tesis edilen işleminin iptali talebiyle açılan davada, yerel mahkeme; -Müvekkilin atama konusunda İl Valiliğine doğrudan yaptığı müracaatın, 7068 sayılı Kanunun 8/6/c bendinde yer alan bahse konu “Amir ya da üstlerinin...

Yazı

Hukuka Aykırı Disiplin Cezaları Nedeniyle Personele Maddi ve Manevi Tazminat Ödenmesi

Hukuka Aykırı Disiplin Cezaları Nedeniyle Personele Maddi ve Manevi Tazminat Ödenmesi Genel →   İdarenin, yaptığı hukuka aykırı işlem ve eylemler sebebiyle kişilerin mal varlıklarındaki maddi zararlar ya da kişilik haklarına yönelik manevi zararların yine idarece; Anayasanın 125.madde 7.fıkrasındaki “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” ilkesi gereğince tazmin edilmesi gerekir. →   İdare hukukunun...