Yazı

Bayilik Sözleşmesi

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayilik sözleşmeleri Türk Hukukunda kanunlarda doğrudan düzenleme altınaalınan sözleşme tiplerinden olmayan sözleşmelerdir. Bayilik sözleşmelerihukukumuzda hakim olan sözleşme serbestisi ilkesi doğrultusunda yaratılmış birsözleşme türüdür.Bu sözleşme Sui Generis (kendine özgü) yapıda sözleşmelerden olduğundanöncelikle iyi niyet kurallarına göre yorumlanacak ve tamamlanacaktır. Doğrudankanunda düzenlenen sözleşme tiplerinden olmadığından bu sözleşmelere BorçlarKanunu’nun genel hükümleri uygulanabilir. Ancak bayilik sözleşmesindenbahsedilemeyeceği durumlarda,...

Yazı

Acente Sözleşmeleri

ACENTE SÖZLEŞMELERİ GenelBu çalışmada acentenin tanımı, inhisarilik özelliği, acentenin vemüvekkilin borçları, acenteya veya müvekkile karşı dava davaaçılabilmesi, acentenin müvekkil tacir adına dava açabilmesi, acentenin,müvekkil tacir adına, yetkisiz şekilde sözleşme yapmasının sonuçları,acentenin denkleştirme istemi, eski acentenin ücret hakkı, rekabet yasağıanlaşması konuları özet olarak açıklanmıştır. AcenteAcente, Türk Ticar Kanunu (TTK) 1. Bölüm 7. Kısımda 102. Maddede ‘’Ticari...

Yazı

Franchise Sözleşmesi

FRANCHISE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Özgürlüğü ilkesi gereğince kural olarak taraflar sözleşmenin tarafınıseçme, sözleme kurma, sözleşmenin içeriğini belirleme hakkına sahiptir. Franchisesözleşmesi de sözleşme kurma ve sözleşmenin içeriğini belirleme özgürlüğükapsamında taraflar arasında kurulan ve kanunda belirtilmemiş isimsiz bir sözleşmedir.Franchise sözleşmesi kanunlarda açıkça tanımlanan ya da unsurları belirtilenbir sözleşme olmamakla birlikte kendine özgü (Sui Generis) yapıda bir sözleşmedir.Yani içerdiği...

Yazı

Haksız Rekabet

HAKSIZ REKABET 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (TTK’da) haksız rekabet konusu m. 54-63 hükümleri arasında düzenlenmiştir. Kanunda Haksız rekabete ilişkin buhükümlerinin amacının, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamışrekabetin sağlanması olduğu vurgulanmıştır. Haksız rekabet hükümlerinin bütünkatılanların menfaatine düzenlemesi ile sadece rakipler arasındaki rekabet ile sınırlıolmadığı, bundan daha geniş bir çıkar grubunun korunmakta olduğu belirtilmişolmaktadır. Haksız rekabetin...

Yazı

Şirket Ortaklarının Şahsi Alacaklılarının Durumu

ŞİRKET ORTAKLARININ ŞAHSİ ALACAKLILARININ DURUMU 1.GenelŞahıs şirketlerinin ve sermaye şirketlerinin ortaklarının alacaklılarının durumu TürkTicaret Kanunu 133. maddesinde düzenlenmiştir. Bir şahıs şirketi devam ettiği süreceortaklardan birinin kişisel alacaklısı, hakkını şirketin bilânçosu gereğince o ortağa düşenkâr payından ve şirket fesh olunmuşsa tasfiye payından alabilir. Henüz bilânçodüzenlenmemişse alacaklı bilânçonun düzenlenmesi sonucunda borçluya düşecek kâr vetasfiye payı üzerine haciz...

Yazı

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunun Sona Ermesi

ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNUN SONA ERMESİ GenelBu makalede kısaca yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunun sona ermesi ile ilgiliolarak zamanaşımı ve ibra konuları incelenmiştir. ZamanaşımıTürk Ticaret Kanunun 560. Maddesinde ‘’Sorumlu olanlara karşı tazminat istemek hakkı,davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki ve her halde zararı doğuran fiilinmeydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar....