Yazı

İklim Değişikliği Kanun Teklifi, Karbon Piyasası, Karbon  Ticareti Ve  Karbon Vergisi

İklim değişikliği, ülke sınırlarını aşan  ve  ülkelerin gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak  en önemli küresel sorunlar arasında yer almaktadır. İklim değişikliğinin gün geçtikçe şiddetini artırdığı ve insanlık için bir tehdit teşkil ettiği bilimsel olarak ortaya konulmaktadır.

Yazı

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Genel Esaslar, Kamu Alacağının Zorla Tahsili, Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar,Cezalar ve Son Hükümler bölümlerinden oluşmaktadır.Kanun kapsamına devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim,harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli,gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin...

Yazı

Sözleşmelere Konulacak Vergi Ödeme Yükümlülüğü ve Bu Kapsamda Rücu Davaları

SÖZLEŞMELERE KONULACAK VERGİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BU KAPSAMDA RÜCU DAVALARI Vergi Usul Kanunu madde 8.de ‘’Vergi kanunlarıyla kabul edilen hallermüstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özelmukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.’’ düzenlemesi mevcuttur. Bu kapsamdavergiyi doğuran olayın gerçekleşmesinden sonra vergi idaresinin muhatapları budüzenleme dikkate alınarak belirlenecektir. Vergi yükümlüsü, vergi kanunlarına görekendisine vergi borcu terettübeden gerçek...

Yazı

Vergi Suç ve Kabahatleri

VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİ Vergi suçları ve kabahatleri 213 SAYILI Vergi Usul Kanunu 331-376 maddeleri arasındadüzenlenmiş olup, Türk Ceza Kanunun ve Kabahatler kanunu da bu suçlar iç.in uygulanmaktadır.Vergi suçları vergi mahremiyetini ihlal, mükellefin özel işlerini yapmak ve kaçakçılık suçlarıdır.Vergi kabahatleri ise vergi ziyaı( 1. derece ve 2. derece- genel usulsüzlük ) , usulsüzlük (özelusulsüzlük) kabahatleridir.Vergi...

Yazı

Taxation of Foreign Companies in Turkey

TAXATION OF FOREIGN COMPANIES IN TURKEY 1)IntroductionIn this article; “Taxation of Foreign Companies in Turkey” topic examined under tax liabilityand tax liability of corporates, full liability and limited liability for foreign companies andinternational agreements to avoid double taxation titles.2)Tax Liability and Tax Liability of CorporatesTax is the money which received from citizens and corporations by...

Yazı

Merkezi Türkiye’de Bulunmayan Yabancı Şirketlerin Vergilendirilmesi

MERKEZİ TÜRKİYE’DE BULUNMAYAN YABANCI ŞİRKETLERİNVERGİLENDİRİLMESİ 1)Genel OlarakBu çalışmada “Merkezi Türkiye’de Bulunmayan Yabancı Şirketlerin Vergilendirilmesi”konusu; vergi ödevi ve kurumların vergi mükellefiyeti, tam mükellefiyet-dar mükellefiyetayrımı bağlamında yabancı şirketlerin vergi mükellefiyeti, dar mükellef yabancı şirketlerintabi olduğu vergilendirme usulü ve çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik anlaşmalarbaşlıkları altında incelenmiştir. 2)Vergi Ödevi ve Kurumların Vergi MükellefiyetiVergi, devletin kamu giderlerini karşılamak için kişilerden...