6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN


Kanun Genel Esaslar, Kamu Alacağının Zorla Tahsili, Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar,
Cezalar ve Son Hükümler bölümlerinden oluşmaktadır.
Kanun kapsamına devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim,
harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli,
gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız
iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer
alacakları ile; bunların takip masrafları girmektedir.
Vergi borçlarına ilişkin olarak Vergiyi doğuran olay, tarh , tebliğ ve tahakkuk sonrası
6183 sayılı Kanun kapsamında gereği yapılarak borç tahsil edilir.. Takibat, alacaklı amme
idaresinin mahalli tahsil dairesince yapılır.
Borçlu veya malları başka mahallerde bulunduğu takdirde, tahsil dairesi borçlunun veya
mallarının bulunduğu mahalde yapılacak takipleri o mahaldeki aynı neviden amme idaresinin
tahsil dairelerine niyabeten yaptırır.
Hilafına bir hüküm bulunmadıkça 6183 sayılı Kanunda yazılı müddetlerin
hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır.
Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvimi yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5
yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki
zamanaşımı hükümleri mahfuzdur. Zamanaşımından sonra mükellefin rıza en yapacağı
ödemeler kabul olunur.
Ödeme, Haciz tatbiki, cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit
tahsilat, ödeme emri tebliği,
mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi ile zamanaşımı kesilir.
Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal
bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “Ödeme emri” ile tebliğ olunur. Ödeme emrinde borcun
asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları nereye ödeneceği, müddetinde ödemediği veya mal
bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde
bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde
bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur.
Belediye hududu dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça
tebliğ olunur. Ödeme emirlerinin muhtarlığa tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat
yapılmadığı takdirde ödeme emirleri tebliğ edilmemiş olan borçluların isimleri ödeme emri
hüküm ve mahiyetindeki bir “ödeme cetveline” alınarak borçlular borçlarını ödemeye ve mal
bildiriminde bulunmaya çağırılırlar. Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu kapısına bir örneği de
köyde herkesin görebileceği umumi bir mahalle 10 gün müddetle asılmak suretiyle tebliğ
olunur ve cetvelin asıldığı Köy muhtarlığınca münadi vasıtasıyla ilan olunur. Cetvel asılırken ve
indirilirken keyfiyet muhtarlıkça zabıt varakasıyla tesbit edilir. Cebren tahsil ve takip ödeme
emrinin tebliği veya ödeme cetvelinin indirilmesi tarihinde başlamış olur. Borcunu vadesinde
ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları 7 gün içinde
bildirmeleri istenir.

Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve
yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis
etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye
tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile
ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem
tesis edilir.

Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Av.Yalçın
TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla zaman içerikli
elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı metinler avukat
meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe kullanılabilir, fakat metinlerin
tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf yapılmaksızın başka web sitelerinde
yayınlanmasına iznimiz yoktur

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir