Yazı

Firar Suçlarında  Dava  Zaman Aşımı Süresi ve Başlangıcı

FİRAR SUÇLARINDA  DAVA  ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI Firar suçlarında zamanaşımı süresi  Türk Ceza Kanunu Hükümlerine göre belirlenecektir.  Firar suçlarında zamanaşımı süresinin Askeri Ceza Kanununa göre belirleneceğine ilişkin As. Cez K. 49/1. Fıkrasındaki düzenleme Anayasa Mahkemesinin 2013/ 48 K sayılı kararı ile  iptal edilmiştir.  Firar suçuna yönelik dava zamanaşımı süresi   5237 sayılı TCK ‘nun 66. Maddesi...

Yazı

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Genel Esaslar, Kamu Alacağının Zorla Tahsili, Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar,Cezalar ve Son Hükümler bölümlerinden oluşmaktadır.Kanun kapsamına devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim,harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli,gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin...

Yazı

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunun Sona Ermesi

ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNUN SONA ERMESİ GenelBu makalede kısaca yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunun sona ermesi ile ilgiliolarak zamanaşımı ve ibra konuları incelenmiştir. ZamanaşımıTürk Ticaret Kanunun 560. Maddesinde ‘’Sorumlu olanlara karşı tazminat istemek hakkı,davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki ve her halde zararı doğuran fiilinmeydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar....

Yazı

Görev Esnasında Yaşanan Trafik Kazalarında Tazminat Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme

GÖREV ESNASINDA YAŞANAN TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT ZAMANAŞIMI VE GÖREVLİ MAHKEME AÇIKLAMA Askeri araç içerisinde intikal halindeyken veya görev esnasında idarenin kiraladığısivil bir aracın içerisinde yaşana trafik kazalarında,Askeri araç/idarenin aracı çarpması neticesinde yaşanan trafik kazlarında meydanagelen yaralanma ve sakat kalmalarda .idare aleyhine açılacak maddi ve manevi tazminat davalarda idare mahkemesi yetkiliolmayıp adli mahkemeler yetkilidirZamanaşımı süresi zararın...

Yazı

Firar Suçlarında Dava Zamanaşımı

FİRAR SUÇLARINDA DAVA ZAMANAŞIMI’NA İLİŞKİN ASKERİ YARGITAY DAİRELER KURULU’NUN 18.10.2012/ 90-110 SAYILI KARARI (ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN 765 SAYILI ESKİ TCK ZMANINDA İŞLENEN FİRAR SUÇLARI İÇİN EN FAZLA 7.5 YIL, YENİ TCK ZAMANINDA İŞLENEN FİRAR SUÇLARI İÇİN 12 YIL OLACAĞINA İLİŞKİN KARARI) KONUYA İLİŞKİN MEVZUATASKERİ CEZA KANUNUNUN DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN 49. MADDESİMadde 49 – (Değişik...