GÖREV ESNASINDA YAŞANAN TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT ZAMANAŞIMI VE GÖREVLİ MAHKEME

AÇIKLAMA


Askeri araç içerisinde intikal halindeyken veya görev esnasında idarenin kiraladığı
sivil bir aracın içerisinde yaşana trafik kazalarında,
Askeri araç/idarenin aracı çarpması neticesinde yaşanan trafik kazlarında meydana
gelen yaralanma ve sakat kalmalarda .
idare aleyhine açılacak maddi ve manevi tazminat davalarda idare mahkemesi yetkili
olmayıp adli mahkemeler yetkilidir
Zamanaşımı süresi zararın ortaya çıktığı/raporun alındığı tarihten itibaren 2 yıl her
halükarda 10 yıldır.
Araç sürücüsü taksirle yaralamak veya ölüme sebebiyet vermek suçlarından
yargılanıyorsa zamanaşımı süresi sırasıyla 8 yıl ve 15 yıldır.
Bu davalar istisnalar hariç Ankara Mahkemelerinde açılabilir

MEVZUAT


Karayolları Trafik Kanunu
Madde 110 – (Değişik madde: 11.01.2011 – 6099 S.K./14. md.)(*)
İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği
zararlara ilişkin olanları dahil, bu Kanundan doğan sorumluluk davaları, adli yargıda
görülür. Zarar görenin kamu görevlisi olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını
önlemez
Türk Borçlar Kanunu
Madde 72 – Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği
tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın
geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir
zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı
uygulanır.

Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Av.Yalçın
TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla zaman içerikli
elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı metinler avukat
meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe kullanılabilir, fakat metinlerin
tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf yapılmaksızın başka web sitelerinde
yayınlanmasına iznimiz yoktur

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir