Tercih Dışı Yerlere Atanma İşleminin İptali Mümkün müdür?

AYİM 02.02.2005 tarih ve E.2005/150, K.2005/171 sayılı kararında “davacının ihtiyaç
bulunan garnizona ataması isteminin dikkate alınmayarak başka garnizona
atanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” kararı vermiştir. Aynı zamanda
atamalarda sıra esası ve garnizon derecesi dikkate alınması gerekmektedir.
Buna ilişkin olarak AYİM’in 12.09.2006 tarih ve E.2006/440 K.2006/753 sayılı kararı
ile “garnizon hizmet süresini dolduran davacının görev yerinden alınmasında idari ve
zorunlu neden olmakla birlikte hiç 1/a garnizon hizmet süresi bulunmayan davacının
4’üncü derecede garnizona atanmasında atama işlemleri garnizonlar arasında sıra ile
yapılır ilkesine aykırı olup sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırıdır” kararı
mevcuttur. Bu kararların gerekçelerini 926 sayılı kanunun 118 ‘ıncı maddesi ve ilgili
yönetmelik oluşturmaktadır.
TSK Personel Kanunu 118’inci madde atamalarda;
a. Meslek programları meslek içi eğitim ve kadro ihtiyacı
b.Sağlık durumu
c. İdari asayiş ve zaruri sebepler
d.İstekte bulunduğu yerler nazara alınarak sıra ile yapılacağı belirtilmektedir.
Diğer hususların yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir. Subay Astsubay Atama
Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde:
Madde 14 – subay ve astsubayların atamaları, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi
esasına ve hizmet ihtiyacı prensibine uygun olarak aşağıdaki kriterler dikkate alınarak
kuvvet komutanlıkları, jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığı
tarafından atama yönergelerinde belirtilen garnizonlar arasında sıra ile yapılır.
Atamalarda
a) Meslek programları ve meslek içi eğitim esasları,
b) Kadro ihtiyaçları,
c) Kıta hizmeti zorunluluğu,
ç) Terfi durumu,
d) Sınıf, branş, fonksiyon alanı ve ihtisasları,
e) Kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati
önemi haiz sağlık durumları,
f) İdari, asayiş ve zaruri sebepler,
g) Personelin atanma isteğinde belirttiği yerler.
ğ) Bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı
kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık
durumları …” düzenlemesi mevcuttur.

Yönetmelikte bulunan ve konumuzla ilgili olan diğer maddeler:
Madde 6 – subay ve astsubaylar; Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmet ihtiyacı esas
alınarak ve bu yönetmelikte düzenlenmiş esaslar kapsamında, meslek hayatları
boyunca değişik garnizonlarda vazife görecek şekilde atama işlemine tabi tutulurlar.
Madde 75 – Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin konuşlu bulunduğu garnizonlar
atama açısından 5 ayrı dereceye (1, 2, 3, 4 ve 5 inci) ayrılmıştır. Garnizonların
Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen puan ve dereceleri ile hizmet süreleri
Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilir.
Madde 76 – Subay ve Astsubayların atama ve yer değiştirmeleri, hizmetin
aksatılmadan yürütülmesi kadro, rütbe, branş ve ihtisaslı astsubay ile personelin
safahatı esas olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinde
belirtilen değişik garnizonlar arasında görev yapmaları esastır. Düzenlemeleri
mevcuttur.

Bütün bu düzenlemelerden çıkacak anlam:
Eğer atanan asker şahıs atanmasını talep ettiği garnizonda daha önce görev
yapmamışsa ve (hatta yapmışsa daha kolay bu işlemin iptalini isteyebilir) ve buraya
atanmasında branşı terfi durumu ihtisası kadro ihtiyacı meslek içi eğitimi gibi
konularda bir zorunluluk yoksa bu atama işleminin iptalini talep edebilecektir. Bu
davalarda emsal de gözetilebilir. Neden beni buraya atadın başka seçeneğin yok
muydu? Buraya beni atamanın zorunlu sebebi nedir gibi düşünülebilir. Örnek silah
ruhsatlarında eğitim görmüş personelin sadece bu ilde boş olan kadroya atanması
zaruri bir sebeptir. Ama böyle ihtisası olmayan bir personelin atanmasında zaruri
sebepler pek yoktur. İdarenin böyle sebepler olduğu hususunda mahkemeyi ikna
etmesi gerekir.

Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Av.Yalçın
TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla zaman içerikli
elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı metinler avukat
meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe kullanılabilir, fakat metinlerin
tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf yapılmaksızın başka web sitelerinde
yayınlanmasına iznimiz yoktur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir