EXEPTIONAL ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP BY FOREIGNERS
Yazı

EXEPTIONAL ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP BY FOREIGNERS

Exceptional Acquisition Of Turkish Citizenship By Foreigners Frequently asked questions are; What conditions should I meet to acquire Turkish citizenship exceptionally?  What are the documents required when applying for Turkish citizenship? What is the application procedure?”  This brief  article aims to answer these questions. However, it is important to note that it is useful to get...

Yazı

KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREV ESNASINDAKİ FİİLLERİ NEDENİYLE ŞAHSİ SORUMLULUĞU

KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREV ESNASINDAKİ FİİLLERİ NEDENİYLE ŞAHSİ SORUMLULUĞU 1. İDARENİN ZARARDAN SORUMLULUĞU Anayasa ve kanunlarla kamu hizmetlerini yerine getirmekle gö­revli kılınan idare, bu görevini yerine getirirken bazı zararlara yol açabilir. İdare bir zarara yol açmış ise, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, idare hukuku kurallarına göre sorumlu tutulur. Hukuk devleti ilkesini benimseyen pek çok hu­kuk sisteminde...

Yazı

KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT

KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT Kişilik hakkı nedir?Kişilik hakkı, kişinin toplum içindeki saygınlığını ve kişiliğini serbestçe geliştirmesini temin eden öğelerin tümü üzerindeki haklarıdır. Bu haklar kişiliğe bağlı, dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Dolayısıyla hakaret, iftira, tehdit veya kişinin adı soyadı, nitelikleriyle (dış görünüşü, konuşma bozuklukları vs.) dalga geçilmesi gibi toplum içerisinde bir kişinin saygınlığını...

Yazı

CMK OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

CMK OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI A.GENEL AÇIKLAMALAR 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda kanun yolları olağan ve olağanüstü kanun yolları olmak üzere iki ayrı başlığa ayırarak düzenlemiştir. İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kesin olmayan kararlara karşı itiraz, istinaf ve temyiz yoluna başvurulabilir. Karar kesinleştikten sonra ise ancak gerekli şartlar sağlanıyorsa olağanüstü kanun yollarına başvurulabilir. Olağanüstü kanun yolları...

Yazı

AYİM Döneminde Takip Ettiğimiz Davalara İlişkin Kararlardan Örnekler

AYİM DÖNEMİNDE TAKİP ETTİĞİMİZ DAVALARA İLİŞKİN KARARLARDAN ÖRNEKLER 1.DİSİPLİN AMİRİNCE VERİLEN DİSİPLİN CEZASININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA DAİR KARAR KARARI VEREN MAHKEME : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)KARARIN TARİH VE SAYISI : 22.01.2016 Tarih ve E. 2016/108 K. 2016/188 K. sayılıKararıOLAY : Davacıya gün içi izinlerde ve görevlendirmelerin bitiminde şube müdürünemutlaka bilgi verileceğine ilişkin emre aykırı...

Yazı

Kişilerin Kanuna Uygun Olarak Yakalandıktan veya Tutuklandıktan Sonra Haklarında KYOK veya Beraatlerine Karar Verilmesi Halinde Tazminata Hak Kazanmaları

KİŞİLERİN KANUNA UYGUN OLARAK YAKALANDIKTAN VEYATUTUKLANDIKTAN SONRA HAKLARINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINAVEYA BERAATLERİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE TAZMİNATA HAK KAZANMALARI Özellikle Ergenekon , balyoz ve son olarak da İzmir Casusluk davaları neticesinde sayısız yakalama ve tutuklama hadisesi gerçekleşmiş olup haklarında yakalama veya tutuklama kararı verilmiş olanların istisnalar dışında tamamı beraat etmiş olup, yaşadıkları hukuki süreç neticesinde zarara...

Yazı

Disiplin Hukukunun Genel İlkeleri

Disiplin Hukukunun Genel İlkeleri Kanunilik İlkesi (Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz) Masumiyet Karinesi (Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. (Anayasa Md.38.4)) Eşitlik İlkesi (Rütbesi, statüsü, sınıf ve branşı vb. kişisel durumları sebebiyle, aynı disiplinsizlik fiilini işleyen kişilere farklı ceza uygulaması yapılamaz. [Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun...

Yazı

682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında KHK’nın Değerlendirmesi

682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında KHK’nın Değerlendirmesi 1. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurlara 682 S. KHK uygulanacaktır. Yükümlü Erbaş ve Erlere uygulanmayacaktır. 2. İl jandarma disiplin...