İptal Kararı İle Mesleğine Dönen Davacının Mesleğinden Ayrı Kaldığı Döneme İlişkin Kendisine Yapılan Ödemenin, Faizleriyle Birlikte Ödenmesi Talebiyle Açılan Davada, Dava Açma Süresine İlişin Verilen Bölge İdare Mahkemesi Kararı

 

  TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA
BULUNAN (DAVACI) :
VEKİLİ : Av. YALÇIN TORUN
(e-tebligat adresi mevcuttur.)

KARŞI TARAF (DAVALI) : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
(e-tebligat adresi mevcuttur.)

İSTEMİN ÖZETİ : Manisa ilinde uzman erbaş olarak görev yapmakta iken güvenlik soruşturması arşiv araştırması olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesi feshedilen ve anılan işlemin Manisa 2. İdare Mahkemesi’nin kararıyla iptali üzerine göreve iade edilen davacının, ödenen maaşlarının faizlerinin ödenmesi istemiyle yaptığı 12/01/2022 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddine yönelik olarak Edirne İdare Mahkemesi Hakimliğince verilen karara karşı; davacı tarafından, kararın hukuka aykırı olduğu, eksik inceleme neticesinde hatalı karar verildiği, davanın süresinde açıldığı iddialarıyla istinaf başvurusunda bulunularak kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul Birinci İdare Dava Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dava, Manisa ilinde sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapmakta iken güvenlik soruşturması arşiv araştırması olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesi feshedilen ve anılan işlemin Manisa 2. İdare Mahkemesi’nin kararıyla iptali üzerine göreve iade edilen davacının, ödenen maaşlarının faizlerinin ödenmesi istemiyle yaptığı 12/01/2022 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “İptal ve tam yargı davaları” başlıklı 12. maddesinde; ilgililerin, haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi, ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, Manisa ilinde sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapmakta iken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedildiği, bu işlemin Manisa 2. İdare Mahkemesi’nin kararıyla iptal edildiği, Mahkeme kararı gereği 11/12/2017 tarihinde görevine iade olduğu, tarafına 15/03/2018 tarihinde toplu maaş ödemesi yapıldığı, yapılan maaş ödemelerinin faizinin de ödenmesi talebiyle 12/01/2022 tarihinde davalı idareye başvurduğu, başvurunun zımnen reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, hukuka aykırılığı kesinleşen ve iptal edilen işlemle ilgili olarak Danıştay 12. Dairesince verilen kararın davacıya 09.12.2021 tarihinde tebliğ edildiği, tebliğ tarihinden 34 gün sonra, 12.01.2022 tarihinde davalı idareye iptal edilen işlem nedeniyle ortaya çıkan zararların ödenmesi talebiyle başvuru yapıldığı, idarenin başvuruya 30 gün içerisinde cevap vermemesi üzerine 11.02.2022 tarihinden itibaren dava açma süresinin yeniden işlemeye başladığının anlaşıldığı, 28.02.2022 tarihinde anılan kararının tebliğ tarihinden 51 gün sonra dava açma süresi içerisinde bakılan davanın açıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, davanın süresinde olduğu ve uyuşmazlığın esasına girilerek bir karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmaktadır.

Av.Meryem KILIÇ

Av.Semih Ali GÜLER

Av.Yalçın TORUN

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir