Askeri Hizmete İlişkin İdari İşlem ve Eylemlerden Doğan Uyuşmazlıklara Dair Hükümler

 

          2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 20/c uyarınca askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanacak hükümlerde bazı değişiklik yapıldı. Anılan maddeye ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

  1.  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 20/c uyarınca Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askerî hizmete  ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde ilgilinin görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi yetkilidir.

         Örnek vermek gerekirse Milli Savunma Bakanlığında çalışan kamu görevlisinin askeri hizmete ilişkin idari bir işlem ve eylemden doğan uyuşmazlık (görev esnasında personelin yaralanması, zarara veya hak kaybına uğraması vb.) hakkında dava açmak istediğini düşünelim. Bu personelin görev yeri Hakkari veya Van İli ise açılacak olan davada yetkili mahkeme, Van İlinin veya Hakkari İlinin bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yer olan Erzurum idare mahkemesidir.

      Başka bir örnekte; personelin görev yerinin Kırıkkale, Kayseri veya Sivas İli olduğu durumlarda açılacak olan davada yetkili mahkeme Kırıkkale, Kayseri veya Sivas İlinin bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yer olan Ankara idare mahkemesidir. Yani Sivas ilinde görev yapan personel, idari yargı yoluna başvuracağı zaman Sivas İdare Mahkemesinde değil Ankara İdare Mahkemesinde davasını açmalıdır.

  1. Diğer bir husus dava dilekçelerinde personelin sicili, varsa sınıfı ve rütbesi de gösterilmek zorundadır.

        Ayrıca anılan madde kapsamında;  personel idari yargı merciine gönderilmek üzere dava dilekçesini veya davaya ilişkin her türlü evrakını en yakın amirlerine verebilir.

  1. Yine 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 20/c uyarınca Savaş hâlinde yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceği açıkça belirtilmiştir.

       Bununla birlikte olağanüstü hâller sebebiyle alınan tedbirlerin uygulanmasında görevlendirilenlerin naklen atanmalarına ilişkin iptal davalarında, yürütmenin durdurulmasına da karar verilemez.

  1. Son olarak anılan maddede Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolunun açık olduğu belirtilmiştir.

Av.Meryem KILIÇ

Av.Semih Ali GÜLER

Av.Yalçın TORUN

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir