AYİM DÖNEMİNDE TAKİP ETTİĞİMİZ DAVALARA İLİŞKİN

KARARLARDAN ÖRNEKLER

1.DİSİPLİN AMİRİNCE VERİLEN DİSİPLİN CEZASININ HUKUKA AYKIRI
OLDUĞUNA DAİR KARAR
KARARI VEREN MAHKEME : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)
KARARIN TARİH VE SAYISI : 22.01.2016 Tarih ve E. 2016/108 K. 2016/188 K. sayılı
Kararı
OLAY : Davacıya gün içi izinlerde ve görevlendirmelerin bitiminde şube müdürüne
mutlaka bilgi verileceğine ilişkin emre aykırı olarak periyodik muayene işlemleri
esnasında mesaiye gelmediği ileri sürülerek savunması alınmış ve aylıktan kesme
disiplin cezası ile cezalandırılmıştır.
KARAR VE GEREKÇESİ : Davacının periyodik muayene sürecinde çocuğunun
rahatsızlanması sonrasında Şube Müdürüne ulaşamayınca İdari İşlerden sorumlu
rütbeli personele ulaştığı telefon kayıtlarından anlaşıldığından ve davacının refakatçi
olarak görevlendirilmiş olduğu da sabit olduğundan emre itaatsizlik kastı ile hareket
etmeyen davacıya verilen disiplin cezası hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

 1. DİSİPLİN AMİRİNCE VERİLEN DİSİPLİN CEZASININ HUYKUKA AYKIRI
  OLDUĞUNA DAİR KARAR
  KARARI VEREN MAHKEME : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)
  KARARIN TARİH VE SAYISI 08.10. 2015 Tarih ve E. 2014/1490 K. 2015/1290 K. sayılı
  Kararı
  OLAY : Davacıya etnik kökeni nedeniyle kendisine ayrımcılık yapıldığı, eşitlik ilkesine
  aykırı davranıldığı yönündeki söylemleri nedeniyle disiplin kurulunca hizmet yerini terk
  etmeme disiplin cezası verilmiştir. Disiplin cezasının iptali için dava açılmıştır. Davacı
  kendisine eşit davranılmadığı ve atama ve görevlendirmelerde ayrımcılık yapıldığı
  yönünde dilekçe ile idareye de başvuruda bulunmuştur.
  KARAR VE GEREKÇESİ : Mahkeme İç Hizmet Kanununun 26. Maddesinde
  ‘’Her asker, gerek hizmete ve gerek zati işlerine ait kanun ve nizamların kendisine
  vermiş olduğu hak ve salahiyetler her hangi bir surette haksız olarak ihlal edilirse veya
  ihlal edildiğini zannederse şikayet etmek hakkını haizdir.’’ Düzenlemesinin olduğu,
  davacının müracaatının dışında kendisine ayrımcılık yapıldığının hangi ortamda
  kimlere söylendiği hususunda herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığından tesis edilen
  disiplin yaptırımı hukuka uygun bulunmayarak iptal edilmiştir.

3.DİSİPLİN AMİRİNCE VERİLEN DİSİPLİN CEZASININ HUKUKA AYKIRI
OLDUĞUNA DAİR KARAR
KARARI VEREN MAHKEME : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)
KARARIN TARİH VE SAYISI : 02 Ekim 2015 Tarih ve E. 2014/1494 K. 2015/1275 K.
sayılı Kararı
OLAY : Davacıya nizamiyede görev yaparken sadece belirli personele ve araçlara
kontrol yaparak hizmetin ifasını zorlaştırdığı ve hoşnutsuzluk yarattığı ileri sürülerek
Disiplin Kurulunca hizmet yerini terk etmemek disiplin cezası verilmiştir. Disiplin
cezasının iptali için dava açılmıştır. .
KARAR VE GEREKÇESİ : Mahkeme kararında özetle disiplin soruşturması
kapsamındaki tanık beyanına da atıfta bulunarak belirli personele ve araçlara kontrol
yapılarak diğer araç ve personele kontrol yapılmadığı hususunda belge ve bilgi
olmaması nedeniyle hoşnutsuzluk yaratmak eyleminden dolayı yapılan işlem hukuka
uygun bulunmamış ve disiplin cezası iptal edilmiştir.

Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Av.Yalçın
TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla zaman içerikli
elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı metinler avukat
meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe kullanılabilir, fakat metinlerin
tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf yapılmaksızın başka web sitelerinde
yayınlanmasına iznimiz yoktur.

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir