Etkili ve Tarafsız Bir Disiplin Soruşturma Dosyasının Hazırlanması

Disiplin Soruşturma Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

→   Soruşturulan personelin lehine ve aleyhine olabilecek ve maddi gerçeği her yönüyle ispatlayabilecek tüm deliller toplanmalı,

→   Adli soruşturma ve kovuşturma sırasında alınan beyanlar ve elde edilen deliller ya da iddianame veya ceza hükmü yeterli kabul edilmemeli, disiplinsizlik oluşturup oluşturmadığı açısından da soruşturma yürütülmeli,

→   İsnat edilen suçlamalara dair tanıklara ve soruşturulana özenle seçilmiş ve olayı ortaya çıkaran sorular sorularak ifadeler alınmalı,

→   Tanıklar ifade verirken yönlendirilmemeli, serbestçe ve özgür iradesiyle konuyu anlatmaları istenmeli,

→   Alınan cevaplar bilgi alma tutanaklarına tarafsız olarak yansıtılmalı,

→   Üstlük nüfuzu kullanılarak tanık ifadelerinin yönlendirilmesi engellenmeli,

→   Bilgi alma tutanakları aynı veya benzer ibarelerle ve kopyala yapıştır yöntemi ile hazırlanmamalı, şablon ifadelerle dosya tekemmül ettirilmemeli,

→   Soruşturulanın ifadesi alınmadan önce hakları (müdafiden yararlanma hakkı, susma hakkı,  kendisi ve yakınları aleyhine beyanda bulunmama hakkı, şüpheden kurtulmak için kendi lehine olan hususları ileri sürme, somut delillerin toplanmasını isteme ve kendi delillerini soruşturmacıya sunma hakkı) ve kendisine yöneltilen disiplinsizlik açıkça bildirilmeli,

→   Disiplin soruşturması yürütülürken temel hak ve özgürlükler korunmalı, özellikle kişisel verilerin korunması konusunda özel itina gösterilmeli,

→   Disiplin soruşturması sonucunda ekleriyle birlikte bir soruşturma raporu oluşturulmalı, bu raporda; yer, kişi, zaman ve mekân bakımından belirlenebilir ve somut olgulara yer verilmeli,

→   Olay değerlendirilerek soruşturmacı tarafından fiilin sübuta erip ermediğine, daha açık ifadeyle, soruşturulanın hangi fiili, nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde işlediğinin somut, hukuken kabul edilebilir delillerle şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya konup konmadığına ilişkin bir kanaat oluşturulmalı,

→   Soruşturulan personel söz konusu fiili işlediyse, kanundaki fiil karşılığı yazan disiplin cezası teklif edilmeli, ayrıca takdir hakkının kullanılmasına kılavuzluk edecek ağırlaştırıcı veya hafifletici sebepler belirtilmeli,

→   Soruşturmayı yapan kişi ile soruşturmada elde edilen delilleri değerlendirecek kişi veya kurullar aynı kişiler olmamalıdır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir