ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞ SINAVINDA ELENEN PERSONEL AÇISINDAN
MÜLAKAT SINAVLARINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay 12. Daire
Esas : 1997/857
Karar : 1997/4259
Tarih : 24.12.1997


HAKİM VE SAVCILIK MÜLAKAT SINAVI
Özet: Davacının, katılmış olduğu idari yargı hakim adaylığı mulakat sınavında
başarısız sayılmasının, idare mahkemesince adli ve idari yargıda hakim ve savcı
adaylığı yazılı sınav, mülakat ve atama yönetmeliğin 31. maddesinde öngörülen
biçimde yapılıp yapılmadığının tespitinden sonra bir karar verilmesi gerekirken,
mülakat sınavına ilişkin soru ve cevapların somut bilgilere dayanmaması nedeniyle
yargısal denetimin yapılması olanağının bulunmadığından bahisle davanın
reddedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.
(2577 s. İYUK. m. 2, 20) (2802 s. HSK. m. 1, 8, 9)


Danıştay 8. Daire
Esas : 2010/2726
Karar : 2014/888
Tarih : 12.02.2014

…………..
Dosya kapsamında bulunan davacının da isminin bulunduğu mülakat sınav
listesinde adaylara verilen mülakat puanlarının incelenmesi sonucunda asil
olarak kazanan adayların tamamına 100 tam puan verildiği, yedek olarak kazanan
adaylara ise 45 ile 76 puan arası puanlar VERİLDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR. Adayların
mülakat esnasında göstermiş olduğu performansların her bir aday için ayrı ayrı
değerlendirilmesi ve adayların performansını gösteren objektif bir puanlamanın
yapılması gerekirken asil olarak kazanan adayların tamamına 100 tam puan
vermek suretiyle davacının nihai olarak asil kazanan statüsünde başarısız
olması sonucunu doğuran bir puanlamanın yapılmış olmasının objektif bir ölçme
ve değerlendirme olarak kabulü MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR.
Bu durumda, 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Kamu Hukuku Bilim Dalı doktora
programına davacının 5. yedek sıradan kabulüne ilişkin işlemin iptali ile 1.500,00-TL
manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte tazmini isteminin
reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuka UYARLIK BULUNMAMAKTADIR.
Açıklanan nedenlerle; İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin kararının bozulmasına,
dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu
kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık
olmak üzere, 12.02.2014 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Danıştay 2. Daire
Esas : 2014/8821
Karar : 2015/1537
Tarih : 19.02.2015


Özet: Sözlü sınavlarında başarısız sayılma işlemlerinde hukukilik denetimi
yapılabilmesi için bu sınavlarda soruların yanıtlarına komisyon üyelerince takdir edilen
ve ilgili yönetmelikte belirlenen başarı düzeyinin altında olan puanların gerekçelerinin
ortaya konulması gerektiği hakkında.
Yukarıda belirtildiği şekilde, davacının girmiş olduğu görevde yükselme sözlü
sınavında hukuken itibar edilebilir herhangi bir sebep ortaya konulmaksızın
davacının başarısız sayıldığının anlaşılması karşısında, söz konusu sınavın
başarı düzeyini oluşturan puanların belirlenmesinde davacının bilgi ve
yeterliliğinin objektif ve nesnel biçimde değerlendirildiğinden söz etmeye
OLANAK BULUNMAMAKTADIR.
Bu durumda; kariyer ve liyakat ilkeleri uyarınca kamu hizmetinin ehil kamu görevlileri
eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavda, ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun
ve objektif bir değerlendirme yapılmadığı anlaşıldığından davacının görevde yükselme
sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık, dava konusu
işlemi iptal eden mahkeme kararında sonucu itibariyle hukuka AYKIRILIK
GÖRÜLMEMİŞTİR.

Danıştay 2. Daire
Esas : 2009/183
Karar : 2009/3413
Tarih : 07.10.2009


Özet: Sözlü sınavlarda, komisyon üyelerinin her biri tarafından değerlendirme
yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtların neler olduğunun ortaya
konulması, ayrıca verilen yanıtların teknolojik imkanlardan yararlanılarak sesli
ve görüntülü kayıt altına alınması gerektiği hakkında.
T.C. Anayasasının 2 nci maddesinde belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel
niteliklerinden olan “hukuk devleti” ilkesi, vatandaşlarına hukuk güvenliğini sağlayan,
idarenin hukuka bağlılığını amaç edinen, buna karşılık kamu gücünün sınırsız, ölçüsüz
ve keyfi kullanılmasını önleyen en önemli UNSURLARDAN BİRİDİR. Nitekim hukuk
devleti ilkesinin yaşama geçirilmesini sağlayacak araçlar arasında, Anayasanın 8 inci
maddesinde, yürütme yetkisi ve görevinin, Anayasa ve kanunlara uygun olarak
kullanılacağı ve yerine getirileceği; Anayasanın 125 inci maddesinde de, idarenin her
türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu kuralına YER VERİLMİŞTİR.
Hukuk devleti ilkesi karşısında, idarenin yargısal denetim yapılmasını ortadan
kaldıracak ya da bu denetimin yapılmasını imkansız kılacak işlem ve eylemlerde
bulunması MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Bilindiği üzere kariyer meslekler, yarışma sınavıyla mesleğe yardımcı olarak girilen ve
belli bir yetişme dönemi sonunda yapılan mesleki yeterlilik sınavında elde edilen
başarıyla mesleğe ATANILAN GÖREVLERDİR. Mesleğe girişte yapılacak yarışma
sınavına katılan adaylara salt yazılı sınav yapılabileceği gibi, yazılı sınav yanında,
meslek bilgisiyle beraber mesleki ehliyete yönelik diğer özel niteliklere de sahip olunup
olunmadığının tespiti açısından tamamlayıcı nitelikte sözlü sınav yapılması DA
MÜMKÜNDÜR.
Sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin, diğer tüm idari işlemlerin yargısal
denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat olmak üzere işlemin tüm
unsurları yönünden yargısal denetiminin yapılması ESAS OLMALIDIR.
…………………….
Dolayısıyla sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin yargısal denetimini sağlayacak
altyapının tüm unsurlarıyla oluşturulmasını sağlamak hukuka bağlı İDARENİN
GÖREVİDİR. Yukarıda da belirtildiği üzere hukuk devleti ilkesinin, idarenin, yargısal
denetim yapılmasını ortadan kaldıracak, imkansız kılacak ya da güçleştirecek şekilde
bir idari işlem tesis etmesine izin vermesi MÜMKÜN DEĞİLDİR.
Dava dosyasının incelenmesinden; ……………..
Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına atama yapmak için 29.5.2005
tarihinde gerçekleştirilen sınavın bir aşamasını oluşturan, dava konusu sözlü sınavda
başarısız sayılma işlemi incelendiğinde; bu işlemin hukuka uygunluk denetiminin
Anayasanın 125 inci maddesinde ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2
nci maddesinde belirlenen hukuki sınırlar içinde yapılabilmesi için davalı idarece,
mülakat komisyonu üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa
bağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince
takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmadığı, ayrıca sözlü sınavda verilen
yanıtların, teknolojik imkanlardan yararlanılarak kayıt altına alınmadığı, (elektronik
ortamda görüntülü ve sesli kayıt gibi) anlaşılmıştır.
Bu durumda, tüm unsurları itibariyle yargısal denetimin yapılabilmesi ve hukuk devleti
ilkesinin temini açısından; sözlü sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından
değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun,
bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış
olması, ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların, teknolojik imkanlardan yararlanılarak
sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması nedeniyle davacının sözlü sınavda başarısız
sayılmasına ilişkin işlemde hukuka UYARLIK BULUNMAMAKTADIR.

Danıştay 12. Daire
Esas : 1998/1376
Karar : 1999/932
Tarih : 13.05.1999


MUVAZZAF SUBAYLIĞA ATANMA
Özet: Mühendislik fakültesi makina bölümü mezunu olan ve 1076 sayılı Kanunun 3.
maddesi gereğince askerlik hizmetini erbaş olarak yapan davacıyı, yayımlanan

ilandaki şartlara uygun olarak yapılan test sınav ve mülakatlarda başarı sağladıktan
sonra muvazzaf subay olarak atama konusunda bağlı yetki içinde bulunan idarenin
926 sayılı Kanunda askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yapanların muvazzaf
subaylığa alınmaları konusunda düzenleme bulunmadığı nedeniyle davacının
atamasını yapmamasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Av.Yalçın
TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla zaman içerikli
elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı metinler avukat
meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe kullanılabilir, fakat metinlerin
tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf yapılmaksızın başka web sitelerinde
yayınlanmasına iznimiz yoktur

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir