NAKDİ TAZMİNAT

İçgüvenlik (terör) ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilen Jandarma Genel Komutanlığı veya Silahlı kuvvetler personeli ile bu personelin yaptıkları görev nedeniyle saldırıya uğrayan eş, füru, ana, baba ve kardeşleri hayatlarını kaybetmeleri yaralanmaları veya sakat kalmaları halinde nakdi t
azminata hak kazanırlar. Bu tazminatın miktarı ve ödenme şekli ilgili kanun ve yönetmelikte belirlenmiştir. Bu tazminat en yüksek devlet memuru maaşına göre belirli ora nlarda belirlenir. Ölüm halinde bu tazminata ölenin kanuni mirasçıları hak kazanır. Bu kanun kapsamında yapılan ödemeler, olay nedeniyle oluşan maddi ve manevi zararın karşılığını oluşturur ve bu zarar daha fazlaysa mahsup edilir. İDARE BAZEN OLAYLARI BU KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRMEMEKTE VE BU TAZMİNATI ÖDEMEMEKTEDİR. BU DURUMDA AYİM’DE DAVA AÇMAK GEREKMEKTEDİR. ÖZELLİKLE ASAYİŞ GÖREVLERİNİN KAPSAMI BELİRLENİRKEN ALAN ÇOK DAR TU TULMAKTADIR . Oysa asayişin tanımı Jandarma Teşkilatı görev ve yetkileri yönetmeliğinin tanımlar kısmında mevcuttur. Buna göre ‘’Asayiş: Hukuka uygun ve gerekli önlemlerin alınması sonucu; Devlete,topluma, kişilere, mal ve eşyalara yönelik tehlik, kaza ve sabotajların sözkonusu olmadığı bir ortamı; düzensizlik ve karışıklıkların önle ndiği, hayatın normal akışının sağlandığı hali; dirlik ve düzenin varlığı konusunda ka muda yaratılan yerleşik ve yaygın inancı ifade eder.’’ Şekilinde tanımlanmıştır. Bu kapsamda idarenin değerlendirme ve nitelemelerini doğrudan kabul etmek yerine
mahkemeye başvurmakta yarar vardır.

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Madde 2 – Bu kanun;
a) İçgüvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki
konularında görevlendirilen:

 1. (Değişik alt bent: 07/06/1990 – 3658/1 md.) Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet
  Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini,
 2. Silahlı Kuvvetler mensuplarını,
  …………………,,,,,,,,,,,,,,,
  h) (Ek bent: 07/06/1990 – 3658/1 md.) Yukarıdaki bentlerde sayılanların yaptıkları
  görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve
  kardeşlerini; kapsar.

Madde 3 – Bu kanun kapsamına girenlerden;
a) (Değişik bent: 01/04/1998 – 4356/1 md.) Ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yüksek
Devlet Memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarında,
b) (Değişik bent: 01/04/1998 – 4356/1 md.) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan
aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malül olanlara

200 katı, diğer sakatlananlara (a) bendinde belirtilen tutarın %25’inden %75’ine kadar,
yaralananlara ise %20’sini geçmemek üzere sakatlık ve yaralanma derecesine göre,
nakdi tazminat ödenir.
Bu nakdi tazminatın tespitine esas tutulacak aylık; tazminat verilmesine dair karar
tarihindeki en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır.

Madde 4 – Bu kanun kapsamına girenlerden;
a) Sakatlanarak bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye sevk
edilenlere görev malullüğü aylığı bağlanır.
b) Emekli aylığı almakta iken sakatlananların almakta oldukları aylıkları görev
malullüğü aylığına dönüştürülür.
c) Ölenlerin kendilerine bağlanması gereken görev malullüğü aylığı, dul ve yetimlerine
intikal ettirilir.
……………………………………………………………

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik
Madde 4 – Nakdi tazminatın tesbitinde esas alınacak aylık, tazminat verilmesine dair
karar tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarıdır.

Madde 6 – Bu Kanun hükümlerine göre ödenecek nakdi tazminat ile bağlanacak emekli
aylığı uğranılan maddi ve manevi zararların karşılığıdır.
Yargı mercilerinde maddi ve manevi zararlar karşılığı olarak kurumların ödemekle
yükümlü tutulacakları tazminatın hesabında bu kanun hükümlerine göre ödenen nakdi
tazminat ile bağlanmış bulunan aylıklar gözönünde tutulur.

Madde 5 – Ölüm halinde 4 üncü maddede belirtilen aylığın 60 katı tutarının;(*)
a) Ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima etmeleri halinde ve ölüm tarihinde
sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15’erlik kısmı ödendikten
sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Ancak ana ve babaya verilen
tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz.
b) Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır.
Mirasçılara intikal edecek tazminatın hesap ve tahakkukunda veraset ilamı ile aile
nüfus kayıt örneği esas alınır.

Madde 6 – (Değişik fıkra: 09/01/1996 – 96/7821 K.) Sakatlanma halinde ilgili sosyal
güvenlik kurumu veya T.C. Emekli Sandığınca belirlenecek sakatlık derecesine göre;
a) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve
desteği olmaksızın sürdüremeyecek şekilde malul olanlara 4 üncü maddede belirtilen
aylığın 100 katı,
b) Diğer sakatlanma hallerinde 5 inci maddedeki tutar esas alınarak aşağıdaki cetvelde
gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Sakatlık dereceleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca
vazife malulü olanlar hakkında uygulanan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri
Hakkında Nizamname hükümlerine göre tesbit edilir.(*)
Sakatlık Derecesi Ödenecek Tazminat Yüzdesi


6 % 25
5 % 35
4 % 45
3 % 55
2 % 65
1 % 75

Madde 7 – Yaralanma halinde, 6 ncı maddede belirtilen sakatlık derecelerine girmeyen
yaralanmalarda, yaranın raporla belirlenen iş ve güce engel olma süresi ile arıza
bırakıp bırakmadığı dikkate alınarak 5 inci maddede belirtilen tutarın % 20’sini
aşmamak şartı ile, iş ve güce engel bulunan her gün için, arıza bırakmaması halinde 5
inci maddedeki tutarın % 1’i, arıza bırakması halinde % 2’si oranında tazminat ödenir.

Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Av.Yalçın
TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla zaman içerikli
elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı metinler avukat
meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe kullanılabilir, fakat metinlerin
tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf yapılmaksızın başka web sitelerinde
yayınlanmasına iznimiz yoktur

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir