BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ŞİKAYET HAKKINI KULLANAN PERSONELE HUKUKA AYKIRI OLARAK VERİLEN DİSİPLİN CEZASININ İPTAL EDİLMESİ GEREKTİĞİNE HÜKMETTİ

TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA
BULUNAN (DAVACI) :
VEKİLİ : Av. YALÇIN TORUN
(e-tebligat adresi mevcuttur.)

KARŞI TARAF (DAVALI) : … VALİLİĞİ
(e-tebligat adresi mevcuttur.)

İSTEMİN ÖZETİ : … İl Jandarma Komutanlığı’nda astsubay kıdemli çavuş olarak görev yapan davacının, “Amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikayet etmek” fiilini işlediğinden bahisle, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8/4-a-4 maddesi uyarınca 4 ay kısa süreli durdurma cezasıyla cezalandırılmasına, bu cezanın aynı Kanunun 8/7 maddesi uyarınca brüt aylığından 1/4 oranında kesinti yapılması şeklinde uygulanmasına ilişkin … İl Jandarma Disiplin Kurulunun ../../2019 tarih ve 2019/.. sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, “Olayda, davacının avukatı aracılığıyla Jandarma Genel Komutanlığı’na “suç duyurusu ve atanma talebi” konu başlıklı şikayet başvurusundaki kendisine baskı(mobing) uygunladığı, sicil amirleriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle il dışına atanmak istediği ve yaşanan olaylara ilişkin konusu suç teşkil edebilecek eylemlerle ilgili şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması iddiaları ile bu iddialarına ilişkin dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile dava konusu işlemin sebep unsuru olarak davacıya isnat edilen (amirlerini üstlerini aynı rütbedeki arkadaşlarını astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikayet etmek’) disiplin suçu birarada değerlendirildiğinde, bu iddiaların idari soruşturma sonucunda sübuta ermediği, bununla ilgili olarak herhangi bir delile ve ispata yarayacak araca ulaşılamadığı, davacının bu olaylara ilişkin dinlenilmesini istediği C.A, D.Ç, ve F.K isimli kişilerin soruşturma aşamasında bilgisine başvurulduğu, bahsi geçen isimlerin davacıyı doğrulamadığı, davacının söz konusu şikayetinin yasalarla kendisine tanınan şikayet hakkı kapsamında olmadığı, söz konusu şikayetin askeri hizmet ve görevin gereklerinden ziyade asılsız ithamlar içerdiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacı hakkında ‘Amirlerini,üstlerini,aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikayet etmek” disiplin suçunun sübut bulduğu anlaşıldığından, anılan cezanın aynı Yasa’nın 8/7 maddesi gereğince ”brüt aylığının 1/4 oranında kesinti yapılmak” suretiyle infazına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” gerekçesiyle davanın reddine dair Erzincan İdare Mahkemesi’nin kararının; hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, amirlerini haksız yere şikayet etmediği ileri sürülerek istinaf yolu ile incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

İSTİNAFA CEVABIN ÖZETİ : İstinaf aşamasında savunma dilekçesi verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dava, .. İl Jandarma Komutanlığı’nda astsubay kıdemli çavuş olarak görev yapan davacının, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8/4-a-4 maddesi uyarınca 4 ay kısa süreli durdurma cezasıyla cezalandırılmasına, bu cezanın aynı Kanunun 8/7 maddesi uyarınca brüt aylığından 1/4 oranında kesinti yapılması şeklinde uygulanmasına ilişkin .. İl Jandarma Disiplin Kurulunun ../../2019 tarih ve 2019/.. sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendinde “Amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikayet etmek” fiilinin 4 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; … İl Jandarma Komutanlığında jandarma astsubay olarak görev yapan davacının, … İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü emrine Taşınır Mal Sorumlusu olarak 13.08.2018 tarihinde atandığı, avukatı Y.Ç aracılığıyla Jandarma Genel Komutanlığı’na yazmış olduğu şikayet dilekçesi sonrasında başlatılan idari soruşturma sonunda davacı hakkında ”amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikayet ettiğinden” bahisle 7068 sayılı Kanun’un 8/4-a-4 maddesi gereğince ”dört ay kısa süreli durdurma cezası” ile tecziyesi ile anılan cezanın aynı Yasa’nın 8/7 maddesi gereğince ”brüt aylığının 1/4 oranında kesinti yapılmak” suretiyle infazına ilişkin … Valiliği İl Jandarma Disiplin Kurulu’nun ../../2019 tarih ve 2019/.. sayılı kararının tesis edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır
Öncelikle belirtilmelidir ki, 7068 sayılı Kanunda “Amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikayet etmek” fiili disiplin cezası gerektiren fiiller arasında sayılmış olup, Kanunun bu hükmü ortadayken, somut olayda haksız şikayet bulunup bulunmadığı değerlendirilmesi gerektiği tabiidir.

Bir şikayetin ise haksız şikayet olması ve sonucunda şikayetçiye ceza verilebilmesi için, şikayet konusu fiilin yaptırım gerektirmeyen bir fiil olması ve dolayısıyla şikayet edilen kişinin ceza almamış olması yeterli olmayıp, hem şikayet konusu fiilin yaptırım gerektiren bir fiil olması hem de şikayet konusu fiilin aslında gerçekleşmemiş bir fiil olması gerekmektedir. Zira, kişinin fiilin yaptırım gerektiren bir fiil olup olmadığını değerlendirip tam isabetle bir sonuca ulaşması beklenemez. Bu değerlendirmeyi yapacak olan idaredir.

Olayda, davacının avukatı aracılığıyla Jandarma Genel Komutanlığı’na hitaben yazdığı “suç duyurusu ve atanma talebi” konu başlıklı başvurusunda, taşınır mal sorumlusu olarak görev yaptığı, J. Uzman Çavuş M.K. tarafından kendisine teslim edilecek malzemelerin eksik olmasına rağmen devir teslimin bu şekilde yapılmasının istendiği bu konuda tarafına baskı uygunladığı, sicil amirleriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle il dışına atanmak istediği ve yaşanan olaylara ilişkin konusu suç teşkil edebilecek eylemlerle ilgili şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması iddialarında bulunulduğu, bu iddialar kapsamında hazırlanan 29.03.2019 onay tarihli idari tahkikat raporu ve eklerinin incelenmesinden, 87 kalemlik sarfa tabii ikmal malzemesinin eksik olmasına rağmen bu şekilde devir ve teslimin yapılmasının davacıdan istenildiğinin anlaşıldığı bu kapsamda davacının şikayetinin tamamen gerçek dışı olduğunun kabulünün mümkün bulunmadığı, davacının iddialarının gerçek dışı olduğunun somut olarak ortaya konulmadığı dikkate alındığında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; istinaf başvurusunun kabulüne, Erzincan İdare Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, bu kararın kesin olduğunun taraflara bildirilmesine, 24/05/2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Stj. Av. Aybike Hüma BAŞBUĞ

Av. Yalçın TORUN 

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir