Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin görevini ifa ederken
  işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle sanık durumuna düşmesi halinde olayın niteliği ve
  kusur derecesine göre sanık personelin vekalet vermiş olduğu avukatın ücreti idare
  tarafından karşılanmaktadır.
 2. Jandarma Personelinin karakol, karakol nöbetçisi, devriye, sevk ve nakliyat
  muhafazası hizmetlerinde veya emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunması ile
  kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirilen ya da önleyici, caydırıcı,
  düzenleyici, koruyucu, istihbari ve adli görev ile hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında
  veya bu görevlerinden dolayı, karargâh personeli dâhil sanık durumuna düşmesi
  durumunda avukatlık ücreti ödenmektedir.
 3. Personel hakkında iddianamenin kabul edilerek kovuşturma evresine geçilmiş
  olması, personelin, isnat edilen suçla ilgili olarak bir avukata usulüne uygun
  vekâletname vermiş bulunması, usule uygun olarak başvuru yapması ve olayın niteliği
  ve kusur derecesine göre sanık personelin durumunun bu Yönetmelik hükümleri
  kapsamında değerlendirilerek uygun görülmesi gerekmektedir.
 4. Aşağıda belirtilen suçlar kapsamında hakkında kovuşturma
  yürütülen personele avukatlık ücreti ödenmemektedir.
  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki Suçlar
  5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamındaki Suçlar
  3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
  kapsamına giren suçlar,
  5237 Sayılı Ceza Kanununda düzenlenen,

• Soykırım, İnsanlığa Karşı Suçlar, Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti Suçları,
• Zehirli madde katma – MADDE 185
• Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti – MADDE 186
• Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma – MADDE 187
• Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti – MADDE 188
• Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma – MADDE 190
• Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya
da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak – MADDE 191
• Zehirli madde imal ve ticareti – MADDE 193

• Sağlık için tehlikeli madde temini – MADDE 194
• Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma – MADDE 195
• Usulsüz ölü gömülmesi – MADDE 196
• Parada sahtecilik – MADDE 197
• Kıymetli damgada sahtecilik – MADDE 199
• Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar – MADDE 200
• Mühürde sahtecilik – MADDE 202
• Mühür bozma – MADDE 203
• Resmi belgede sahtecilik – MADDE 204
• Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek – MADDE 205
• Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan – MADDE 206
• Özel belgede sahtecilik – MADDE 207
• Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek – MADDE 208
• Açığa imzanın kötüye kullanılması – MADDE 209
• Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit – MADDE 213
• Suç işlemeye tahrik – MADDE 214
• Suçu ve suçluyu övme – MADDE 215
• Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama – MADDE 216
• Kanunlara uymamaya tahrik – MADDE 217
• Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma – MADDE 219
• Suç işlemek amacıyla örgüt kurma – MADDE 220
• Hayasızca hareketler – MADDE 225
• Müstehcenlik – MADDE 226
• Fuhuş – MADDE 227
• Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama – MADDE 228
• Dilencilik – MADDE 229
• İhaleye fesat karıştırma – MADDE 235
• Edimin ifasına fesat karıştırma – MADDE 236
• Fiyatları etkileme – MADDE 237
• Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma – MADDE 238
• Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin
açıklanması – MADDE 239
• Mal veya hizmet satımından kaçınma – MADDE 240
• Tefecilik – MADDE 241
• Zimmet – MADDE 247
• İrtikap – MADDE 250
• Rüşvet – MADDE 252
• Nüfuz ticareti – MADDE 255
• Göreve ilişkin sırrın açıklanması – MADDE 258
• Kamu görevlisinin ticareti – MADDE 259
• Kamu görevinin terki veya yapılmaması – MADDE 260

• Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi – MADDE 262
• Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma – MADDE 264
• Görevi yaptırmamak için direnme – MADDE 265
• Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma – MADDE 266
• İftira – MADDE 267
• Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması – MADDE 268
• Suç üstlenme – MADDE 270
• Suç uydurma – MADDE 271
• Yalan tanıklık – MADDE 272
• Yalan yere yemin – MADDE 275
• Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık – MADDE 276
• Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs – MADDE 277
• Suçu bildirmeme – MADDE 278
• Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi – MADDE 279
• Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi – MADDE 280
• Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme – MADDE 281
• Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama – MADDE 282
• Suçluyu kayırma – MADDE 283
• Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme – MADDE 284
• Genital muayene – MADDE 287
• Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs – MADDE 288
• Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması – MADDE 290
• Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme – MADDE 291
• Hükümlü veya tutuklunun kaçması – MADDE 292
• Kaçmaya imkan sağlama – MADDE 294
• Hükümlü veya tutukluların ayaklanması – MADDE 296
• İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak – MADDE 297
• Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme – MADDE 298
• Cumhurbaşkanına hakaret – MADDE 299
• Devletin egemenlik alametlerini aşağılama – MADDE 300
• Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını
aşağılama – MADDE 301
• Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak – MADDE 302
• Düşmanla işbirliği yapmak – MADDE 303
• Devlete karşı savaşa tahrik – MADDE 304
• Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama – MADDE 305
• Yabancı devlet aleyhine asker toplama – MADDE 306
• Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma – MADDE 307
• Düşman devlete maddi ve mali yardım – MADDE 308
• Anayasayı ihlal – MADDE 309
• Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı – MADDE 310

• Yasama organına karşı suç – MADDE 311
• Hükûmete karşı suç – MADDE 312
• Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan – MADDE 313
• Silâhlı örgüt – MADDE 314
• Silâh sağlama – MADDE 315
• Suç için anlaşma – MADDE 316
• Askerî komutanlıkların gasbı – MADDE 317
• Halkı askerlikten soğutma – MADDE 318
• Askerleri itaatsizliğe teşvik – MADDE 319
• Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma – MADDE 320
• Savaş zamanında emirlere uymama – MADDE 321
• Savaşta yalan haber yayma – MADDE 323
• Seferberlikle ilgili görevin ihmali – MADDE 324
• Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü – MADDE 325
• Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme – MADDE 327
• Siyasal veya askerî casusluk – MADDE 328
• Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama – MADDE 329
• Gizli kalması gereken bilgileri açıklama – MADDE 330
• Uluslararası casusluk – MADDE 331
• Askerî yasak bölgelere girme – MADDE 332
• Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik – MADDE 333
• Yasaklanan bilgileri temin – MADDE 334
• Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini – MADDE 335
• Yasaklanan bilgileri açıklama – MADDE 336
• Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama – MADDE 337
• Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi – MADDE 338
• Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma – MADDE 339
• Yabancı devlet başkanına karşı suç – MADDE 340
• Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret – MADDE 341
• Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç – MADDE 342
Ayrıca, hırsızlık, dolandırıcılık ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda
düzenlenmiş olan kaçakçılık gibi yüz kızartıcı suçlar ile hakaret suçunun kamu
görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi suçları kapsamında hakkında
kovuşturma yürütülen personele avukatlık ücreti ödenmemektedir.

 1. Aşağıda belirtilen suçların, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör
  amacıyla işlenmeleri halinde terör suçu sayılacağı belirtildiğinden, anılan suçlar
  dolayısıyla hakkında kovuşturma yürütülen personele avukatlık ücreti
  ödenmeyecektir.

Aşağıdaki suçlar 1 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda suç işlemek
üzere kurulmuş bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği takdirde, terör suçu
sayılır:
a) Türk Ceza Kanununun 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 96, 106, 107, 108, 109, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 142, 148, 149, 151, 152, 170, 172, 173, 174, 185, 188, 199,
200, 202, 204, 210, 213, 214, 215, 223, 224, 243, 244, 265, 294, 300, 316, 317, 318
ve 319 uncu maddeleri ile 310 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.
• Göçmen Kaçakçılığı m.79
• İnsan Ticareti m.80
• Kasten Öldürme m.81-82
• İntihara Yönlendirme m.84
• Kasten Yaralama m. 86-87
• Eziyet m.96
• Tehdit m.106
• Şantaj m.107
• Cebir m.108
• Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma m.109
• Eğitim ve Öğrenim Hakkının Engellenmesi m.112
• Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi m.113
• Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi m.114
• İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme m.115
• Konut Dokunulmazlığının İhlali m. 116
• İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali m.117
• Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi m.118
• Nitelikli Hırsızlık m.142
• Yağma m.148-149
• Mala Zarar Verme m.151-152
• Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması m.170
• Radyasyon Yayma m.172
• Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme m. 173
• Tehlikeli maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi m.174
• Zehirli Madde Katma m. 185
• Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti m. 188
• Kıymetli Damgada Sahtecilik m. 199
• Para ve Kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar m.200
• Mühürde Sahtecilik m. 202
• Resmi Belgede Sahtecilik m.204,210
• Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit m.213
• Suç işlemeye tahrik m.214
• Suçu ve suçluyu övme m.215
• Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması m.223
• Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali m.224

• Bilişim sistemine girme m.243
• Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme m.244
• Görevi yaptırmamak için direnme m.265
• Kaçmaya imkan sağlama m.294
• Devletin egemenlik alametlerini aşağılama m. 300
• Suç için anlaşma m.316
• Askerî komutanlıkların gasbı m.317
• Halkı askerlikten soğutma m.318
• Askerleri itaatsizliğe teşvik m.319
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında
Kanunda tanımlanan suçlar.
c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dördüncü
ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.
ç) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve
hapis cezasını gerektiren suçlar.
d) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde,
olağanüstü halin ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar.
e) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68
inci maddesinde tanımlanan suç.

Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Av.Yalçın TORUN’a
aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla zaman içerikli elektronik imza ile
muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı metinler avukat meslektaşlarımız tarafından
dilekçelerinde serbestçe kullanılabilir, fakat metinlerin tamamının, bir kısmının veya özetinin
atıf yapılmaksızın başka web sitelerinde yayınlanmasına iznimiz yoktur

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir