Jandarmalar için Sıralı Hizmet Garnizonlarına yapılacak atamaların genel ilkeleri
1: Sıralı Hizmet Garnizonlarının hangi garnizonlar olduğu Atama Yönergesinde (JGY
52-12)’de belirlenmiştir. Dört ve beşinci derece garnizonlardır. Yönergede her
garnizon için garnizon hizmet süresi ayrı ayrı belirlenmiştir.

 1. Personelin isteği üzerine yapılan temditten dolayı sıralı hizmet garnizonlarında
  geçirilen fazla süre, sıralı hizmet garnizon hizmet süresinin hesabında dikkate
  alınmaz.
  3 Subay ve astsubaylardan 31 Aralık tarihi itibari ile 48 yaşını doldurmuş olanlar
  bulundukları garnizonların rakımları 1.200 (dahil) metreden yukarı olması halinde,
  isterlerse bu garnizonlarda iki yıllık süreyi doldurdukları yıl atanmaya tabi tutulurlar
  (Personelin iki yılda atamaya tabi tutulabilmeleri için bu gibi yerlerde kırk sekiz yaşını
  doldurduktan sonra iki yıl kalmış olması gerekir). Bunlardan sıralı hizmet
  garnizonunda bulunanlar, sıralı hizmet garnizonu haricinde safahatlarına uygun bir
  garnizona atandırılırlar.
 2. Sıralı hizmet garnizonlarında birlik içi istihdam yeri değişikliklerinin, hizmet süresi
  aynı olan garnizonlar arasında yapılması göz önünde bulundurulur.
 3. Sıralı hizmet garnizonunda daha önceden çeşitli zaman ve sebeplerle müktesep
  hak kazanan personelin, bu haklarının müteakip gidişlerde kullanılmasında, itibari
  hizmet süreleri dikkate alınır.(İtibari hizmet süresi aşağıda 7. maddede açıklanmıştır)
 4. Sıralı hizmet garnizonu görevini 3 defa tamamlayıp bu garnizonlara 4 ve daha
  fazla giden her sınıf, branş ve ihtisas personelinin, görev süresi 2 yıldır.
 5. Sıralı hizmet garnizonlarında hizmet süresi itibari olarak 3 yıldır (1095 gün). İtibari
  süre; 4 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 0,75 katsayı, 3 yıllık garnizonlarda
  geçen hizmet süresi 1 katsayı, 2 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi ise 1,5
  katsayı ile çarpılarak hesap edilir.
 6. Garnizon hizmet süresinin 2/3’ünü (730 puan) tamamlayarak ayrılanlar, sıralı
  hizmet garnizon hizmetini o defa için tamamlamış sayılırlar. Tamamlayamadan
  ayrılanlardan noksan kalan hizmetini tamamlamak üzere sıralı hizmet garnizonuna
  gönderilenlerin müracaat etmesi, kadrosunun müsait olması ve Jandarma Genel
  Komutanlığının uygun görmesi halinde, müteakip sıralı hizmet garnizonu görevi aynı
  derecedeki garnizonda tamamlattırılır.
 7. 1, 2 ve 3 ncü derece garnizonlardan sıralı hizmet garnizonlarına yapılan geçici
  görevlendirmelerde iki defa sıralı hizmet garnizonu hizmetini tamamlayan personel
  için geçici görevli bulunduğu garnizon derecesi ne olursa olsun buralarda geçirdiği
  sürelerinin hesabında katsayı puanı 1,5 olarak esas alınır.
 8. Sıralı hizmet garnizonu hizmet sırası gelen subay, astsubay ve uzman
  Jandarmaların, eşinin kurs, öğrenim veya işi nedeniyle atamaları ertelenmez.
 9. Organ kaybı bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmalardan; “TSK’da görev
  yapamaz” raporu alıp, “Belirtilen Görevleri Yapar” kararı verilenler kendi istekleri ile
  müracaat edip, bu istekleri GATA profesörler kurulunca uygun görülerek JGY: 52-5
  (Hastalık, Arızaları ve Organ Kaybı Nedeniyle Kıt’a Komutanlığı Olmayan Kadro
  Görev Yerlerinde İstihdam Edilecek Subay, Astsubay ve Uzman Jandarmalara Ait
  Yönerge)’de belirtilen görevleri yapar kararlı rapor almış personelin atamaları, kadro
  durumunun müsait olması halinde, istedikleri garnizona yapılır.. Bu personele sıralı
  hizmet garnizonu hazırlık tebligatı verilmez ve atanmaya istekli olmadıkça sıralı
  hizmet garnizonlarına atandırılmaz.
 10. Farklı sıralı hizmet garnizonlarında görev yapan subay, astsubay uzman
  jandarma ve uzman erbaşların evlenmeleri halinde, öncelikle halihazırda görev
  yaptıkları garnizonlardan birine, bunun mümkün olmaması durumunda, sıralı hizmet
  garnizonunda, her ikisinin de görev yapabileceği başka bir garnizona atamaları, bu
  personelin isteği göz önünde bulundurularak, müteakip genel atamalarda yapılır.
 11. Eşleri Devlet Kuruluşlarında görevli subay, astsubay ve uzman jandarmaların
  atamalarında, eşlerinin memuriyet görevi göz önünde tutulur. Talep ettikleri
  garnizonlara atanmaları; muvazene, kadro ve ihtiyaç durumu ile safahatı ve sıralı
  hizmet garnizonu hizmet sırası dikkate alınarak öncelikle yapılmaya çalışılır.
 12. Personelin bulunduğu sıralı hizmet garnizonunda, eşlerinin atanabileceği görev
  yeri bulunmaması durumunda, personel ve eşlerinin birlikte olabilecekleri sıralı
  hizmet garnizonu içindeki diğer bir garnizona atanma istekleri, hizmet ve kadro
  imkanları nispetinde karşılanır.
 13. Sıralı hizmet garnizonlarında eşinin sözleşmeli olarak devlet kurumlarında göreve
  başlaması nedeniyle sırası gelmeden sıralı hizmet garnizonlarına atanmak isteyen
  personelin talepleri kadro durumu da dikkate alınarak değerlendirilir.
 14. Eşleri özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin, atanma talepleri 1, 2, 3 ncü
  derece garnizonlar içerisinde veya sıralı hizmet garnizonları içerisinde garnizon
  hizmet süreleri dolmadan uygun görülmez. Ancak, 1, 2, 3 ncü derece garnizonları ile
  sıralı hizmet garnizonları arasında atamaya tabi tutulan personelin eşi ile birlikte
  çalışabilecekleri bir garnizona atamaları emsallerine göre avantaj sağlamayacak
  şekilde kadro, rütbe ve muvazene imkanları ile safahatı göz önünde bulundurularak
  değerlendirilir.

Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Av.Yalçın
TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla zaman içerikli
elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı metinler avukat
meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe kullanılabilir, fakat metinlerin
tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf yapılmaksızın başka web sitelerinde
yayınlanmasına iznimiz yoktur

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir