İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ ASTSUBAY PERSONELİN TERCİH DIŞI ÜÇÜNCÜ DERECE GARNİZONA ATANMASI İŞLEMİNİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ ASTSUBAY PERSONELİN ÜÇÜNCÜ DERECE GARNİZONA ATANMASI İŞLEMİNİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

DEĞİŞİK DERECELERE SAHİP GARNİZONLARDA GÖREV YAPILMASI KURALINA AYKIRI OLARAK DAVACININ TERCİHLERİNDE YER VERİLMEYEN VE AYNI ZAMANDA DAHA ÖNCEDEN DE GÖREV YAPMIŞ OLDUĞU 3.DERECEDE BİR GARNİZON OLAN BÖLGEYE ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMDE KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ YÖNÜNDEN HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞINDAN İDARE MAHKEMESİNCE ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMİŞTİR. KARARLA BİRLİKTE İDARE, KARARIN GEREKÇESİNE VE PERSONELİN TALEBİNE UYGUN OLARAK YENİ BİR İŞLEM TESİS EDECEK. KARAR AŞAĞIDA PAYLAŞILMIŞTIR.

KARAR ÖZETİ: Davacının askeri hizmet safahatına bakıldığında, 2.derece garnizonlarda görev yapmadığı, tercihlerine bakıldığında 2.derece garnizon bölgesi olan Yalova, Muğla, Aydın, Düzce, Nevşehir garnizon bölgelerinin tercih edilmiş olduğu, davacının atamasının ise daha önceden de görev yapmış olduğu 3.derece bir garnizon bölgesine yapıldığı görülmüştür. Bu durumda 5.derece garnizon bölgesi olan Van İl Jandarma Komutanlığındaki 2 yıllık hizmet süresini dolduran davacının askeri safahatında 2.derece garnizon bölgeleri hariç diğer bölgelerde görev yaptığı, davacının tercihlerinde daha önce görev yapmadığı 2.derece garnizon bölgelerine de yer verildiği, yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca değişik derecelere sahip garnizonlarda görev yapılması kuralına aykırı olarak davacının tercihlerinde yer verilmeyen ve aynı zamanda daha önceden de görev yapmış olduğu 3.derecede bir garnizon olan bölgeye atanmasına ilişkin işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

DAVACI :
VEKİLİ : Av. Yalçın TORUN

DAVALI : İçişleri Bakanlığı
VEKİLİ :

DAVANIN ÖZETİ : Davacı vekili tarafından müvekkilinin Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde olarak görev yapmakta iken Yozgat İl Jandarma Komutanlığı emrine atanmasına ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı işleminin; hukuka aykırı olduğu, tercih dışı ve safahatı ile de uygun olmayan bir atama işlemi tesis edildiği, iki defa benzer garnizonda görev yaptığı, 18 takdirnamesi bulunduğu, evli ve iki çocuğu bulunduğu, yapılan atamalarda ailesi için fedakarlıkta bulunduğu, emekliliğinin geldiği bu nedenle 1. ve 2. derecede bir bölgeye atanması gerektiği, atamalarda uygulanacak yönetmeliğin Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği olması gerekirken müvekkilinin Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğine göre atandığı, atamanın adil ve dengeli yapılmadığı, müvekkilinin sürekli olarak batıda 3.derece ve puanı düşük olan mahrumiyet garnizonlarına atamasının yapıldığı, tercihlerinin ve puanlama sisteminin ve meslekte geçirdiği sürelerin dikkate alınmadığı, daha gelişmiş bir hizmet bölgesinden yararlanma imkanından yoksun kalacağı ve meslek hayatı boyunca yapmış olduğu fedakarlıkları devam ettirmek zorunda kalacağı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Jandarma personeli atama işlemlerinin Subay, Astsubay Atama Yönetmeliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği ve Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesi kapsamında yapıldığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği’nin 12. maddesinde puanlama sisteminin dikkate alınacağının düzenlendiği, davacının Van ilindeki 2 yıllık görev süresinin sona ermesi ve tercihte bulunduğu illere puanının yetmemesi nedeniyle Yozgat iline atamasının yapıldığı, işlemin mevzuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Yozgat İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Dava; davacının Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmakta iken Yozgat İl Jandarma Komutanlığı emrine atanmasına ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası’nın ‘Atanmalarda dikkate alınacak hususlar’ başlıklı 118. maddesinde; “Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları gözönüne alınarak tespit edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır: a) Meslek programları, meslek içi eğitim esasları ve kadro ihtiyacı, b) Sağlık durumu, c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler, d) İstekli bulunduğu yerler.”, 119. maddesinde; “Yukardaki maddede yazılı esaslar dahilinde bölge ve garnizonların tespiti, bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göre yeniden tesbiti, buralarda kalma süreleri, atanma ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair hususlar Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik ile tespit edilir.” hükümlerine yer verilmiştir.
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası’nın 119. maddesine dayanılarak hazırlanan 18/12/2005 gün ve 26027 sayılı Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin ‘Amalarda dikkate alınacak esaslar’ başlıklı 14. maddesinde; “Subay ve astsubayların atamaları, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına ve hizmet ihtiyacı prensibine uygun olarak aşağıdaki kriterler dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından atama yönergelerinde belirtilen garnizonlar arasında sıra ile yapılır. a) Meslek programları ve meslek içi eğitim esasları, b) Kadro ihtiyaçları, c) Kıta hizmeti zorunluluğu, ç) Terfi durumu, d) Sınıf, branş, fonksiyon alanı ve ihtisasları, e) Kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları, f) İdari, asayiş ve zaruri sebepler, g) Personelin atanma isteğinde belirttiği yerler ğ) Bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları.” hükmüne yer verilmiştir.
Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan JGY:52-12 sayılı Jandarma Genel Konutanlığı Atama Yönergesi’nin ‘Amaç’ başlıklı 1. maddesinde; “Bu yönergenin hazırlanmasının amacı; a) Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği ile J.Gn.K.lığı Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliği’nde belirtilen esasların uygulanmasına açıklık getirmek, belirtilmeyen hususlara ilişkin atama esas ve usullerini düzenlemek, b) Atamaların; personelin nitelikleri, hizmet safahati ve görev ihtiyacının dikkate alınarak, adil bir şekilde yapılmasını temin etmek, c) J.Gn.K.lığı personelini, tespit edilmiş prensiplere göre birlik, karargah ve kurumlara atamak suretiyle, hizmetin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.” hükmü; ”Tanımlar” başlıklı 5.maddesinde; ” … b) Garnizon: J.Gn.K.lığınca birlik, karargah ve kurumların konuş durumuna göre belirlenen ve EK- A’da gösterilen atama yerleridir. … e) Sıralı Hizmet Garnizonu: Bu yönergenin EK-A’sında belirlenen 4 ve 5 nci derecedeki garnizonlara, Atama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, personele önceden tebligat vermek şartı ile yönetmelik ve bu yönerge esaslarına uygun bir sıra dahilinde atama yapılan garnizonlardır. … g) Garnizon Hizmet Süresi: Garnizonların derecelerine göre emniyet, asayiş öncelikleri ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak, her bir garnizon için iki yıldan az olmamak üzere belirlenen ve bu yönergenin EK-A’sında her bir garnizonun hizasında belirtilen hizmet süresidir.” Yönergenin 2.Bölüm Genel Prensipler’in 3.maddesinde; Subay, astsubay ve uzman jandarmalar J.Gn.K.lığının hizmet ihtiyacı esas alınarak ve bu yönergede düzenlenmiş esaslar kapsamında, meslek hayatları boyunca, mümkün olduğunca değişik (1, 2, 3, 4 ve 5’inci derece) garnizonlarda vazife görecek şekilde atama işlemine tabi tutulurlar.” düzenlemelerine yer verilmiştir. Aynı yönergede subay, astsubay ve uzman jandarmalar için 1.derece garnizon hizmet süresinin 8 yıl, 2.derece garnizon hizmet süresinin 6 yıl, 3.derece garnizon hizmet süresinin 5-4-3 yıl, 4.derece garnizon hizmet süresinin 4-3 yıl, 5.derece garnizon hizmet süresinin 2 yıl olduğu kuralı getirilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 2019 yılında Van Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı emrine atandığı, süresini doldurması nedeniyle atanmak istediği yerleri belirtmek suretiyle tercihte bulunduğu, yapılan değerlendirmede Jandarma Genel Komutanlığı’nın işlemiyle tercihlerinde bulunmayan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı emrine atanması üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Olayda, davacının askeri hizmet safahatına bakıldığında, 1999-2002 yılları arasında 3.derece garnizon olan Tokat’ta, 2002-2003 yılları arasında 1.derece garnizon olan Ankara’da, 2003-2005 yılları arasında 1.derece garnizon olan İstanbul’da, 2005-2007 yılları arasında 5.derece garnizon olan Diyarbakır’da, 2007-2009 yılları arasında 3.derece garnizon olan Antalya”da, 2009-2011 yılları arasında 5.derece olan Erzincan’da, 2011-2014 yılları arasında 3.derece garnizon olan Kahramanmaraş’ta 2014-2017 yılları arasında 5.derece garnizon olan Tunceli’de, 2017-2019 yılları arasında da 3.derece garnizon olan Burdur’da görev yaptığı en son olarak 2019-2021 arasında da 5.derece garnizon olan Van ilinde görev yaptığı, 2021 atamalarında da 3.derece garnizon bölgesi olan Yozgat’a atandığı görülmüştür. Askeri Safahatta davacının 2.derece garnizonlarda görev yapmadığı, tercihlerine bakıldığında 2.derece garnizon bölgesi olan Yalova, Muğla, Aydın, Düzce, Nevşehir garnizon bölgelerinin tercih edilmiş olduğu, davacının atamasının ise daha önceden de görev yapmış olduğu 3.derece bir garnizon bölgesine yapıldığı görülmüştür.
Bu durumda 5.derece garnizon bölgesi olan Van İl Jandarma Komutanlığındaki 2 yıllık hizmet süresini dolduran davacının askeri safahatında 2.derece garnizon bölgeleri hariç diğer bölgelerde görev yaptığı, davacının tercihlerinde daha önce görev yapmadığı 2.derece garnizon bölgelerine de yer verildiği, yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca değişik derecelere sahip garnizonlarda görev yapılması kuralına aykırı olarak davacının tercihlerinde yer verilmeyen ve aynı zamanda daha önceden de görev yapmış olduğu 3.derecede bir garnizon olan bölgeye atanmasına ilişkin işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, yargılama giderinin ve avukatlık ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, artan gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere 28/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir