1. İş Kanunu kapsamında uzaktan çalışma
  Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme
  edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı
  ve yazılı o larak kurulan iş ilişkisidir.(İş K. 14. m)
 2. Ücretsiz İzin Verilmesi
  Ücretsiz İzin Verilecek Haller İş Kanunu 74. Maddesinde açıkça belirlenmiş haller olup, bu
  hususlar doğumla ilgili dönemleri kapsamaktadır. Salgın hastalık döneminde ücretsiz izin
  verileceğine ilişkin bir düzenleme yoktur.
 3. Kısmi Süreli Çalışma
  İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre
  önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir.
  Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş
  sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi
  tutulamaz. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri,
  tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.
 4. Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri
kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak
durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi
tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi
değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene
dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve
bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci
madde hükümlerine göre dava açabilir.
Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında
değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.
İşçiye zorunlu ücretsiz izin verilmesi veya kısmi çalışmaya zorlanması durumunda çalışma
koşullarında esaslı değişiklik olacağından sözleşmeyi işçinin haklı olarak feshedebileceği hususu
dikkate alınmalıdır.

 1. İşçinin diğer işçilerin veya İşverenin Korana Virüs nedeniyle hastalanması veya
  işin zorunlu sebeplerle durması neticesinde sözleşmenin halı nedenle feshi feshi
  a.İşverenin haklı nedenle feshi
  İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında
  sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda 25/I-b

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya
çıkması.
b.İşçinin haklı nedenle feshi
İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi
bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.24/I-b
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler
ortaya çıkarsa.
Madde 40 – 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler
dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye ( bir haftadan uzun süre çalışmaktan
alıkoyma) bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.

 1. Coranavirüs nedeniyle oluşan hastalık İş Kazası Olabilirmi
  Olayın Özelliği dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Yargıtay 21.Hukuk Dairesi 15.04.2019 tarih ve
  2018/5018 E.-2019/2931 K. sayılı Kararı ile H1N1 T tıpi grip TIR şöförü üçün iş kazası olarak değerlendirilmiştir.
  1.03.2020 tarihinde www.haberturk.com’da “Koronavirüse emsal olacak karar
  Yargıtay’dan geldi” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Kararı.
  Ukrayna’da domuz gribine yakalanan şoförün ölümü iş kazası sayıldı. Yeni tip
  koronavirüs tüm dünyayı tehdit ederken, Yargıtay’dan 2009 yılında yaşanan domuz
  gribi salgınında ölen kişiyle ilgili emsal teşkil edecek iş kazası kararı çıktı. Yargıtay,
  bir TIR şoförünün 2009 yılında yük götürdüğü Ukrayna’dan döndükten sonra domuz
  gribine yol açan H1N1 virüsünün kuluçka süresi içinde hastalığa yakalanıp, daha
  sonra ölümünü iş kazası olarak değerlendirdi.
 2. Kısa Çalışma
  Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir.
  Kısa çalışma: Üç ayı geçmemek üzere işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin
  tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik
  koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasını ifade
  eder Koşulları ve uygulanış şekli aşağıdadır.
  Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma
  yapılmasını talep eden işveren, kurum (Türkiye İş Kurumu) birimine, varsa toplu iş sözleşmesi
  tarafı işçi sendikasına yazılı bildirimde bulunur. Bildiriminde; zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini
  ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu belirtir, İşyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi
  tarafı işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını, Manyetik
  ve yazılı ortamda Kurumca belirlenen formatta hazırlanan kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin
  bilgileri içeren listeyi Kurum birimine teslim eder. İşverenin kısa çalışma talebi, öncelikle Türkiye İş
  Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından sebep ve şekil yönünden değerlendirilir. İşverenin kısa
  çalışma talebinin uygun bulunması durumunda, İşçi kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı
  Kanunun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı
  bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması haline, ( 120 gündür çalışmakta olanlardan,
  son üç yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olanlar) bu durumdan yararlanır.

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu
maddesine göre (…) işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçmemek
üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük
ortalama brüt kazancının % 60’ıdır.
Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Av.Yalçın
TORUN’a ve Stj.Av.Meryem KILIÇ’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti
amacıyla zaman içerikli elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı
metinler avukat meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe kullanılabilir,
fakat metinlerin tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf yapılmaksızın başka web
sitelerinde yayınlanmasına iznimiz yoktur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir