TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
Çankaya/ANKARA

DEPREM NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN ZARARLARIN ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KAPSAMINDA KARŞILANMASI

A.GENEL AÇIKLAMALAR

Uzmanlar tarafından deprem ülkesi olarak nitelendirilen ülkemizde, meydana gelen depremlerin etkisi oldukça yıkıcı olabilmekte, maalesef birçok can kaybına neden olabilmektedir. Yine deprem nedeniyle bireylerin yaşadıkları evler, diğer malvarlıkları maddi zarara uğramakta, yaşanan travma nedeniyle bireyler de manevi zarara uğramaktadır. Zorunlu deprem sigortası kapsamında olan yerler için Zorunlu Deprem Sigortası teminat limitleri kapsamında zararı karşılamaktayken, bu kapsamda olmayan zararlar için de müteahite, yapı denetim kurumuna ve belediyeye karşı ayrıca bir tazminat davası açılması gerekmektedir.

B.ZORUNLU DEPREM SİGORTASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1.Sigorta kapsamına dahil olan zararlar

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir. Zorunlu deprem sigortasına tabi olan bu yerlerde aşağıda belirtilen bina bölümlerinde meydana gelen zararlar, sigorta şirketince karşılanacaktır;

a. Ana duvarlar

b. Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

c. Bahçe duvarları

d. İstinat duvarları

e. Tavan ve tabanlar

f. Merdivenler

g. Asansörler

h. Sahanlıklar

ı. Koridorlar

i. Çatılar

f. Bacalar

g. Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

2. Sigorta kapsamına dahil olmayan zararlar

Zorunlu deprem sigortası kapsamında aşağıda sayılan hallerde meydana gelen zarar ise sigorta şirketince karşılanmayacaktır;

a. Enkaz kaldırma masrafları,

b. Kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti,

c. Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,

d. Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,

e. Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,

f. Manevi tazminat talepleri,

g. Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,

h. Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

3. Zararın karşılanması için başvuru süresi

Deprem meydana geldikten sonra, yukarıda da açıklandığı üzere sigorta kapsamında yer alan zararların karşılanması için bireylerin depremin gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç onbeş işgünü içinde DASK’a veya Kurum nam ve hesabına sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunması gereklidir. Bu bildirimden sonra da bireylerin zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi, makul ve uygun bir süre içinde DASK‘a veya yetkili kıldığı kimselere vermesi gereklidir.

Önemle belirtmekte fayda vardır ki ülkemizde 10 ili etkileyen depremin ardından Doğal Afet Sigortalar Kurumu yaptığı açıklamada, konutlarında hasar bulunanların ALO 125 DASK, E-Devlet veya Dask.gov.tr üzerinden hasar başvurularını yapabilecekleri ve başvuruların herhangi bir süre kısıtına tabi olmadığı belirtilmiştir.

Hasar bildiriminin ardından olay yerinde DASK adına görevli bağımsız hasar tespit uzmanları kamu görevlisi vasfıyla inceleme yapar. Belirlenen zarar sigorta eksperi tarafından raporlanır.

4. Teminat Azami Limiti

DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 25 Kasım 2022 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 640 Bin TL’dir. Yani yapılarda meydana gelen, 640.000,00 TL’ye kadar olan zararlar, sigorta kapsamında kalmak şartıyla DASK tarafından karşılanacaktır. Belirlenen tazminat ödemeleri doğrudan DASK tarafından, hak sahibinin banka hesabına 1 ay içinde yatırılır.

 5. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler sözleşmenin sona ermesinden itibaren iki yılda geçmesiyle zamanaşımına uğrayacaktır.

C.YASAL YOLLARA BAŞVURU HAKKI

Belirlenen zarar 1 ay içerisinde ilgililerin hesabına aktarılmazsa ya da DASK tarafından tespit edilip karşılanan zarar, gerçeğe uygun değilse; Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılarak veya Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılarak uyuşmazlık çözümlenir. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunludur. Davada yetkili mahkeme DASK’ın bulunduğu veya depremin gerçekleştiği yer mahkemeleridir.

Av.Meryem KILIÇ

Arb.Av.Yalçın TORUN

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir