Yalnızca geçmiş tıbbi kayıtlara dayalı olumsuz sağlık raporu verilerek kişinin mesleğe kabul edilmemesi hukuka aykırıdır. Kişinin tıbbi kayıtlarında yer alan rahatsızlığın özellikle ruh sağlığı ve sinir hastalıklarının, tıbbi tanı ve kriterlerini taşıyor olması gerekli olup bunun da yapılacak muayene ile ortaya koyulması gereklidir. Tarafımızca takip edilen bir dosyada verilen emsal karar şu şekildedir;

 

Ankara 1.İdare Mahkemesi

Esas      : 2020/……

Karar    :2021/…….

Davacı  : ……

Vekili    : Av.Yalçın TORUN

Davalı   : Jandarma Genel Komutanlığı

Vekili    : ……

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 1. İdare Mahkemesi’nce, dava dosyası incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü: Dava; Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2019-…. Grup Uzman Erbaş temin sınavından başarılı olan ancak sağlık şartını sağlamadığı sağlık kurulu raporları ile tevsik edildiğinden bahisle uzman erbaş adaylık işlemleri sonlandırılan davacı tarafından, uzman erbaş olarak atanmak istemiyle davalı idareye yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde; “sağlık durumunun uzman erbaşlığa elverişli olduğununun, askerî hastahanelerden alınacak raporla kanıtlamış olması gerektiğinin, uzman erbaş olarak alınacaklar için aranan şartlar arasında sayılmıştır.

11/11/2016 tarih ve29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 23. maddesinin 1.fıkrasında; uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er adaylarının sağlık muayenelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarında yapılacağı, 2.fıkrasında; uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er adaylarında kronikleşebilecek ya da zamanla artabilecek nitelikte bir hastalık ve diskromatopsi bulunmaması gerektiği, görmelerinin her iki gözde ayrı ayrı tashihli veya tashihsiz tam olacağı ve bunların ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tam sağlam olacağı, 3.fıkrasında; ikinci fıkradaki şartları taşıması koşuluyla; tanzim edilen raporlarda sağlam olanlar ile tespit edilen hastalığı Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesinin “Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş/Er Adayları Değerlendirme Sütunu”ndaki karşılığı (+) işareti olanlar ile düzeltmeyle her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla 3 diyoptriye (3 dahil) kadar miyopi ve hipermetropi ile 90 derecelik iki eksen arasındaki kırılma kusuru farkı 1 diyoptriyi geçmeyen astigmatizması olan adaylar hakkında “Uzman Erbaş veya Sözleşmeli Erbaş/Er Olur, Komando Olur, Paraşütle Atlar” kararı verileceği, söz konusu Çizelgenin “Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş/Er Adayları Değerlendirme Sütunu”ndaki karşılığı (A) diliminde (-) işareti olanlar ile Hastalıklar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde olanlar hakkında “Uzman Erbaş veya Sözleşmeli Erbaş/Er Olamaz” kararı verileceğinin düzenlendiği, Yönetmeliği devamında bulunanEK-C kısmında “Hastalıklar Listesi” gösterilerek, listenin III. kısmında “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları”na yer verildiği, bu kısımda bulunan 16. maddenin (A/1) bendinde; “geçirilmiş nevrotik bozukluklara (anksiyete, depresif, obsesif spektrum, travma ve strese bağlı bozukluklar, somatoform, dissosiyatif, yeme bozuklukları ve bunların alt tipleri)” yer verildiği görülmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 2019-…. Grup uzman erbaş temin sınavından başarılı olan ve sağlık kurulu raporu almak üzere ……. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen davacı hakkında, ”geçirilmiş anksiyete bozukluğu” tanısı konulduğu ve uzman erbaş ve komando uzman erbaş olamayacağına dair rapor düzenlendiği, bu rapora yapılan itiraz üzerine davacının ……  Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği, burada da kendisine geçirilmiş anksiyete bozukluğu teşhisi konularak uzman erbaş ve komando uzman erbaş olamayacağı şeklinde rapor düzenlendiği ve bu şekilde sağlık şartını sağlamadığı sağlık kurulu raporlar ile tevsik edildiğinden bahisle uzman erbaş adaylık işlemleri sonlandırılan davacı tarafından uzman erbaş olarak atamasının yapılması istemiyle davalı idareye yapılan başvurunun davalı idarece cevap verilmemek suretiyle zımnen reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık; …. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ….. Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen sağlık kurulu raporlarında davacı hakkında ”geçirilmiş anksiyete bozukluğu” şeklinde tanı konulduğundan bahisle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-16/A-1 maddesi kapsamında ”uzman erbaş/komando uzman erbaş olamaz” kararı verilmesi üzerine davacının sağlık şartları nedeniyle Uzman Erbaş adaylık işlemlerinin sona erdirilmesine dair işlemden kaynaklanmaktadır.

Bu bakımdan; Mahkememizin 05.11.2020 tarihli ara kararı ile davacının Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-16/A-1 (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları) maddesi uyarınca uzman erbaş/komando uzman erbaş olup olamayacağının belirlenmesi amacıyla hakem hastane olarak belirlenen …… Hastanesi’ne gönderilmesine karar verildiği, mezkur Hastanece düzenlenen ….. tarih ve ….. sayılı Sağlık Kurulu Raporunda, “Uygulanan MMPI testinde psikopatoloji saptanmadı, yapılan ruhsal durum muayenesinde bilinç açık koopere, oryante. Sözleri sorulara yanıt oluyor. Görüşme amaca yönelik sürdürülebiliyor. Çağrışımları düzenli. Düşünce içeriğinde sosyal temalar mevcut. Affekti ötimik. Algı patalojisi saptanmadı. Psikomotor hareketliliği olağan. Adı geçenin yapılan psikiyatrik değerlendirmesi, alınan anamnezi ve geçmiş tıbbi kayıtları göz önünde bulundurulduğunda geçmişte konulan psikiyatrik tanısına ilişkin tanı kriterlerini tam olarak karşılamadığı düşünüldü. Bu haliyle uzman erbaş/ komando uzman erbaş olur” şeklinde kanaat bildirildiği görülmüştür.
Bu durumda; hakem hastane olarak tayin edilen ……. Hastanesi’nce, davacının uzman erbaş/ komando uzman erbaş olabileceği belirtildiğinden, davacının adaylık işlemlerinin sonlandırılması ile atama talebiyle yapığı başvurunun zımnen reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan …. TL yargılama giderinin ve kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.040,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere ….. tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Av.Meryem KILIÇ

Av.Yalçın TORUN 

Av.Semih Ali GÜLER

 

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92

 

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir