Tarafımızca takip edilen bir dosyada verilen emsal karar şu şekildedir;

 

….. 2.İdare Mahkemesi

Esas      : 2023/……

Karar    :2023/…….

Davacı  : ……

Vekili    : Av.Yalçın TORUN

Davalı   : Emniyet Genel Müdürlüğü

“Kamu hizmetlerinin sürekliliğini ve aksamadan yürütülmesini temin etmek idarenin anayasal yükümlülüklerindendir.  İdare, bu yükümlülüğünü memurlar ve diğer kamu görevlileri aracılığıyla yerine getirir. İdarenin bu yükümlülüğünü ifa etmek amacıyla kamu görevlilerinin çalıştığı yer ve alanların değiştirilmesine ilişkin tasarruflarda bulunması tabiidir. Bu açıdan -kamu hizmetleri yürütülürken- bazı alanlarda ve yerlerde ortaya çıkan personel ihtiyacının giderilmesi veya hizmetin daha iyi yürütülmesinin sağlanması amacıyla naklen atama veya geçici görevlendirme yoluyla kamu görevlilerinin görev yerinin değiştirilmesi hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu kabul edilmelidir. Bununla birlikte, emniyet mensubu olan bir kamu görevlisinin atamasının Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34.maddesinde yer alan “birim teklifi” üzerine bir başka birime yapılabilmesi için, ilgili emniyet mensubunun kendisinin ve/veya aile fertlerinin tutum, davranış ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiğinin idarelerce değerlendirilmiş olması gerekmektedir. Bu değerlendirmenin yapılması sırasında ise, ilgili personel hakkında atama işlemine sebebiyet veren fiillerinin bulunduğu yerde görevini sürdürme niteliğinin kaybına neden olup olmadığı, bu fiiller nedeniyle ilgilisi hakkında idari veya adli soruşturmalar yürütülüp yürütülmediği, söz konusu soruşturmalar yürütülmüş ise bu soruşturmaların veya kovuşturmaların akıbeti ve ilgili personelin atama işlemine esas teşkil eden fiillerinin sübuta erip ermediği hususlarında idarelerce gerekli araştırmanın yapılması ve tüm bu yönleriyle ilgili personelin bir başka birime atamasının gerekip gerekmediğinin ortaya konulması gerekmektedir.

(….)

Davacının 16.02.2023 tarihinde intihara teşebbüs etmesi ile neticelenen fiilinin başlıbaşına bulunduğu yerdeki görevini sürdürme niteliğini kaybetmesine sebebiyet verecek mahiyette olmadığı, yine davacının ailevi nedenlerle veya başka nedenlerle Eskişehir elindeki görevini sürdürme niteliğini kaybettiği sonucunu ortaya çıkaran başkaca bir somut bilgi ve belgenin de davalı idarece dava  dosyasına sunulmadığı görüldüğünden, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34.maddesi kapsamında davacının Eskişehir ilinde görevini sürdürme niteliğini kaybettiğinden bahisle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

 

Av.Meryem KILIÇ

Av.Yalçın TORUN 

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92

 

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir