JANDARMA PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE ATANMASI

Jandarma Personelinin atamalarına ilişkin usul ve esaslar, 2803 Sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılan Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

1.Temel Atama Kriterleri Nelerdir?

Atamalar hizmet ihtiyacı doğrultusunda aşağıdaki kriterler dikkate alınarak yapılır:

a) Mesleki gelişim durumu.

b) Kadro ihtiyaçları.

c) Hizmet bölgesi süresi.

ç) Terfi durumu.

d) Branş, alt branş, ihtisas ve ihtisas alt dalları.

e) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları veya bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin hayati önemi haiz sağlık durumları.

f) Hizmet safahatı.

g) puanlar.

ğ) Atanma istekleri.

h) Emniyet ve asayiş durumu ile idari ve zaruri nedenler.

2.Hizmet Bölgelerine İlişkin Atama Esasları Nelerdir?

Personel, meslek hayatı boyunca farklı hizmet bölgelerinde görev yapacak şekilde atamaya tabi tutulur. Ancak hizmet ihtiyacı veya bu Yönetmelik kapsamındaki mazeretleri nedeniyle personel daha önce atanmış olduğu bir hizmet bölgesine tekrar atanabilir.

a.Kaç Hizmet Bölgesi Vardır ?

 Hizmet bölgeleri atama açısından 1’inci, 2’nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci dereceli olmak üzere beş ayrı bölgeye ayrılır. 4 ve 5 inci dereceli hizmet bölgeleri sıralı hizmet bölgeleridir. Personel, sıralı hizmet bölgelerine Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bir sıra dâhilinde atanır.

b.Hizmet Bölgelerinin Derece, Süre Ve Puanlarının Tespiti Nasıl Yapılır ?

Hizmet bölgelerinin hangi derece, süre ve puanlara tabi olacağı; tercih edilme durumu, gelişmişlik düzeyi, coğrafi ve iklimsel koşullar, güvenlik ve asayiş durumu, özlük haklarındaki farklılıklar ile barınma, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, ulaşım ve haberleşme imkânları gibi hususlar dikkate alınarak Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir ve ihtiyaç durumunda güncellenir. Aynı hizmet bölgesindeki birimler ya da farklı statü, branş, alt branş, ihtisas veya nitelikteki personel için Jandarma Genel Komutanlığınca farklı hizmet bölgesi süreleri belirlenebilir.

Aşağıdaki personel için sıralı hizmet bölgelerindeki hizmet süresi iki yıldır:

(1) Aynı branştaki veya alt branştaki; sıralı hizmet bölgelerindeki toplam kadrosu 10 ve daha az olup Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki toplam mevcudu 20 ve daha fazla olan personel.

(2)Laboratuvar ihtisaslı personel ile Jandarma branşı dışında kalan branşlardaki personelden, sıralı hizmet bölgesi görevini iki defa tamamlayıp bu bölgelere üç ve daha fazla kez atananlar.

(3)Sıralı hizmet bölgesi görevini üç defa tamamlayıp bu bölgelere dört ve daha fazla kez atananlar.

3 ve 4 üncü dereceli hizmet bölgelerinde bulunan, komando ve özel harekât birlikleri ile Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen mayın ve patlayıcı madde arama, tespit ve imha birimlerinde görevli personel için bölge hizmet süreleri bir yıl azaltılarak uygulanır.

c.Hizmet Bölgelerinin Hizmet Süresinin Hesabında Dikkate Alınmayacak Durumlar Nelerdir?

(1)Personelin izinsiz göreve gelmediği veya aylıksız izinde geçirdiği süreler, hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararıyla neticelenen tutukluluk veya görevden uzaklaştırma süreleri ve hükümlülükte geçen süreler hiçbir hizmet bölgesi süresinden sayılmaz.

(2) Atama gören personelin, eski görev yerlerinden ilişiklerinin kesilmesini müteakip, yeni görev yerine katılıncaya kadar geçen süre, hiçbir hizmet bölgesi süresinden sayılmaz. Ancak sıralı hizmet bölgelerinden çıkış hesabı yapılırken sıralı hizmet bölgeleri içindeki atamalarda ayrılış ve katılış işlemleri arasındaki izin süresi, personelin yeni atandığı birlikte geçireceği hizmet günü sayısına eklenir.

(3) Statülerine veya branşlarına yönelik eğitimleri almak üzere eğitim merkezlerine atanan personelin eğitim süresince geçirdikleri süreler hiçbir hizmet bölgesi süresinden sayılmaz.

(4) 7/3/2008 tarihinden önce uzman jandarmaların görev başı eğitiminde geçen süreleri hizmet bölgesi sürelerinden sayılmaz.

(5) Uzman erbaş veya daha alt statüde iken statü değiştirenlerin eski statülerindeki safahatı atamalarda dikkate alınmaz. 

Av.Meryem KILIÇ

Av.Yalçın TORUN

Av.Semih Ali Güler

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92

 

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir